Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim

4 994 367,44 zł to wartość projektu rozwoju terenów zieleni, na który nasze miasto pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji projektu zmieni się sześć lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego, o łącznej powierzchni 12,2 ha.

 

Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

PRIORYTET: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Numer projektu: POIS.02.05.00-00-0128/16

Tytuł: Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim

Wartość projektu (koszty całkowite): 4 994 367,44 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Okres realizacji: 2018-2019

Opis projektu:

Projekt będzie realizowany na 6 terenach w Wodzisławiu Śląskim (ok. 70km na poł.- zach. od Katowic) -powiat wodzisławski, aglomeracja rybnicka.

Lokalizacja terenów:

  • Teren A - stanowiący obszar przy wąwozie Staszica (ul. 26 Marca, ul. Armii Krajowej, skwer przy rondzie Europejskim):
  • Teren B - stanowiący obszar przy wąwozie Tysiąclecia (ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. Piastowska, ul. PCK):
  • Teren C - stanowi obszar przy ul. Jana Pawła II również ul. S.Żeromskiego, ul. B. Prusa,
  • Teren D - stanowi obszar przy ul. Pszowskiej,
  • Teren E - stanowi obszar przy ul. Bogumińskiej,
  • Teren F - stanowi obszar przy osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchwy.

Tereny są w pełni przeznaczonymi pod inwestycje.

Całkowita pow. terenów wynosi 12,16 ha.

Co najmniej 70% powierzchni terenu po zakończeniu realizacji projektu będzie przeznaczona na tereny zielone.

Dla poszczególnych terenów udział procentowy po realizacji projektu kształtuje się następują:

1. Teren A - 75,80% obszaru stanowić będzie tereny zielone (biologicznie czynne)

2. Teren B - 79,99% obszaru stanowić będzie tereny zielone (biol. czynne)

3. Teren C - 67% obszaru stanowić będzie tereny zielone (biol. czynne)

4. Teren D - 77,68% obszaru stanowić będzie tereny zielone (biol. czynne)

5. Teren E - 24,68% obszaru stanowić będzie tereny zielone (biol. czynne) - zieleń przyuliczna, większość terenu stanowi jezdnia i chodniki.

6. Teren F - 66,02% obszaru stanowić będzie tereny zielone (biol. czynne)

Za przygotowanie, realizację, nadzór, rozliczanie i sprawozdawczość odpowiedzialni będą pracownicy specjalnie powołanej Jednostki Realizującej Projekt.

Utrzymaniem terenów po realizacji zajmować się będzie jednostka podległa Miastu - Służby Komunalne Miasta Wodzisław Śląskiego.

Miasto będzie odpowiadać za utrzymanie rezultatów - zapewnienie trwałości projektu.

Istniejące skarpy wąwozów na podmiotowych terenach nie stanowią osuwisk i nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Nasadzenia roślin, zwłaszcza drzew i krzewów zostały zaprojektowane w ten sposób aby stanowiły barierę akustyczną dla hałasu. Głównie przy szlakach komunikacyjnych zaprojektowano liniowe bądź punktowe układy drzew i krzewów mające na celu stworzenie osłon chroniących użytkowników przed hałasem.

Główny cel projektu:

Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni.

Wskaźnik założony do osiągnięcia:

  • Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami/pracami w ramach projektów 12,16 ha;

  • Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów 4,50 ha

Informacja

W ramach programu Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm / narzędzie informatyczne umożliwiające sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje można przekazywać poprzez:

a) specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl    lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci