UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”

Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” - nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-0513/17-00

Tytuł projektu: Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla” -  - nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-0513/17-00

Nazwa Beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski

Realizator: Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

Okres realizacji: 01-07-2019 – 30-06-2021

Cel projektu: Celem głównym projektu będzie wyjście z bezradności wychowawczo - opiekuńczej 60 (26 K) rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 60 (29 K) dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny świadczonych przez WPWD „Dziupla” i realizację celów szczegółowych, takich jak: zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowanie więzi rodzinnych, poprawę kondycji psychicznej (asystentura, pedagog rodzinny, mediacje), wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej (warsztaty, arteterapia, socjoterapia, logopedia), poznawanie swoich mocnych stron, organizację czasu wolnego dzieci (praca podwórkowa, zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe).

Zakres wsparcia:

 1. asystentura rodzinna - 60 osób objętych wsparciem (40 dorosłych, 20 dzieci),

 2. mediacje rodzinne - 40 dorosłych objętych wsparciem,

 3. streetworking - 20 dzieci objętych wsparciem,

 4. utworzenie nowej grupy dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat – 15 dzieci objętych wsparciem,

 5. pedagog rodzinny – 50 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 30 dorosłych),

 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu – 36 dzieci objętych wsparciem,

 7. zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania internetu - 72 osoby objęte wsparciem (36 dzieci i 36 dorosłych),

 8. warsztaty z profilaktyki zdrowia – 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),

 9. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego – 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),

 10. zajęcia z arteterapii – „Młodzi gniewni. Agresja-empatia” – 16 dzieci objętych wsparciem,

 11. diagnoza i terapia logopedyczna – 20 dzieci objętych wsparciem,

 12. zajęcia edukacyjne – j. niemiecki – 24 dzieci objęte wsparciem,

 13. zajęcia edukacyjne – świadomość i ekspresja kulturalna, trzy rodzaje zajęć – w ramach każdych 16 dzieci objęte wsparciem.

Dla kogo realizowany jest projekt:

 1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 1. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,

h) osoby niesamodzielne, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

 1. Wnioskodawca musi być mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego.

 2. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z podobnego wsparcia w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 3. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z tego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 4. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpośrednio związane z usługami społecznymi świadczonymi przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, związanymi z rozwijaniem środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem i rozwojem form pracy z rodziną wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Rekrutacja:

Ze względu na fakt, iż rekrutacja do Projektu prowadzona jest w sposób ciągły, Realizator Projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne przez cały okres realizacji Projektu, jednak ze względu na konieczność zrealizowania wskaźników przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie, rekrutacja zostanie podzielona na różne jej etapy, w zależności od rodzaju oferowanego wsparcia:

 

a) asystentura rodzinna

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

b) mediacje rodzinne

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

c) streetworking

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

d) utworzenie nowej grupy dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

e) pedagog rodzinny

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

f) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.03.2020 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.03.2021 r.

g) zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania internetu

Etap 1 rekrutacji – 01.01.2020 r. – 31.01.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.04.2020 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.01.2021 r. – 31.01.2021 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.04.2021 r.

h) warsztaty z profilaktyki zdrowia

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.12.2019 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.12.2020 r.

i) warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego

Etap 1 rekrutacji - 01.11.2019 r. – 31.12.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2020 r.

Etap 2 rekrutacji - 01.11.2020 r. – 31.12.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

j) zajęcia z arteterapii – „Młodzi gniewni. Agresja-empatia”

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 05.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.08.2019 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.08.2020 r.

k) diagnoza i terapia logopedyczna

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

l) zajęcia edukacyjne – j. niemiecki

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 31.08.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2020 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.07.2020 r. – 31.08.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

m) zajęcia edukacyjne – świadomość i ekspresja kulturalna

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Realizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.

 2. Wnioskodawcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu regulaminu.

 3. Rekrutację uczestników projektu prowadzi koordynator ds. społecznych Projektu.

 4. Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, a w przypadku dzieci i młodzieży, spełniających kryteria grupy docelowej, rodzic lub opiekun prawny, dostarczając dokumenty rekrutacyjne do Sekretariatu Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski (na chwile obecną, do momentu przeprowadzki Realizatora do nowej siedziby, Biuro Projektu znajduje się przy ul. Świętego Jana 17, 44-300 Wodzisław Śląski).

 5. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą weryfikowane pod względem formalnym, a kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do regulaminu rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 A (dziecko) i 1 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.

b) Deklarację uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 A (dziecko) i 2 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.

c) Oświadczenie

Załącznik nr 3 A (dziecko) i 3 B (osoba dorosła) do niniejszego Regulaminu.

 

Osoby do kontaktu:

 • kierownik projektu - Bartosz Kwaśny, b.kwasny@wodzislaw-slaski.pl, nr tel. 32 45 90 510,
 • koordynator ds. społecznych (osoba odpowiedzialna za rekrutację) - Krystyna Orbik-Skupień, dyrektor@dziupla.wodzislaw-slaski.pl, nr tel. 32 456 43 64.