Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez "Dziuplę" - rekrutacja

1 lipca br. rozpoczyna się rekrutacja dotycząca realizacji projektu pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, który jest współfinansowany ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020).

27 czerwca br. w siedzibie Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu pn. Rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z oferowanym w ramach projektu wsparciem. Przedstawione zostały również informacje o projekcie, jego założenia oraz zasady otrzymania wsparcia. W trakcie spotkania rozdano także dokumenty rekrutacyjne, a obecni w trakcie spotkania pracownicy Wodzisławskiej Placówki odpowiedzieli na wszelkie pytania związane zarówno z projektem, jak i procesem rekrutacji.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Realizator projektu przyjmuje dokumenty rekrutacyjne przez cały okres jego realizacji, jednak ze względu na konieczność zrealizowania wskaźników przewidzianych wnioskiem o dofinansowanie, rekrutacja zostanie podzielona na różne jej etapy, w zależności od rodzaju oferowanego wsparcia:

 • a) asystentura rodzinna

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • b) mediacje rodzinne

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • c) streetworking

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • d) utworzenie nowej grupy dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • e) pedagog rodzinny

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • f) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.03.2020 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.03.2021 r.

 • g) zajęcia edukacyjne dla rodziców i dzieci z problemem nadużywania internetu

Etap 1 rekrutacji – 01.01.2020 r. – 31.01.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.04.2020 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.01.2021 r. – 31.01.2021 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.04.2021 r.

 • h) warsztaty z profilaktyki zdrowia

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.12.2019 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.12.2020 r.

 • i) warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego

Etap 1 rekrutacji - 01.11.2019 r. – 31.12.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2020 r.

Etap 2 rekrutacji - 01.11.2020 r. – 31.12.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • j) zajęcia z arteterapii – „Młodzi gniewni. Agresja-empatia”

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 05.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.08.2019 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 31.08.2020 r.

 • k) diagnoza i terapia logopedyczna

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • l) zajęcia edukacyjne – j. niemiecki

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. – 31.08.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2020 r.

Etap 2 rekrutacji – 01.07.2020 r. – 31.08.2020 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 • m) zajęcia edukacyjne – świadomość i ekspresja kulturalna

Etap 1 rekrutacji – 01.07.2019 r. - 31.07.2019 r., po czym przechodzi w tryb ciągły do 30.06.2021 r.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),

 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),

 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,

 • osoby niesamodzielne, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności. 

Jakie warunki musi spełniać wnioskodawca?

 • Wnioskodawca musi być mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego.
 • Wnioskodawca nie mógł skorzystać z podobnego wsparcia w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
 • Wnioskodawca nie mógł skorzystać z tego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpośrednio związane z usługami społecznymi świadczonymi przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”, związanymi z rozwijaniem środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem i rozwojem form pracy z rodziną wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgłoszenia do projektu dokonuje pełnoletni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego, a w przypadku dzieci i młodzieży, spełniających kryteria grupy docelowej, rodzic lub opiekun prawny. 

 

Gdzie składać dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski (na chwile obecną, do momentu przeprowadzki realizatora do nowej siedziby, Biuro Projektu znajduje się przy ul. Świętego Jana 17, 44-300 Wodzisław Śląski).

 

Gdzie znaleźć, skąd pobrać dokumenty rekrutacyjne?

 • w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4 B w Wodzisławiu Śląskim (pokój 302), w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • w sekretariacie Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”, przy ul. Czyżowickiej 29 B, 44-300 Wodzisław Śląski (na chwile obecną, do momentu przeprowadzki Realizatora do nowej siedziby, Biuro Projektu znajduje się przy ul. Świętego Jana 17, 44-300 Wodzisław Śląski) 
 • na stronie internetowej Realizatora.

 

Załączniki

Regulamin 

Załącznik nr 1 A

Załącznik nr 1 B

Załącznik nr 2 A

Załącznik nr 2 B

Załącznik nr 3 A

Załącznik nr 3 B