Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisław Śląski

Przeprowadzenie wielu zajęć dodatkowych wyrównawczych, specjalistycznych i zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych - to była podstawa tego projektu. Skorzystało z niego kilkaset wodzisławskich uczniów.

Tytuł projektu: Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisław Śląski
Całkowita wartość projektu (PLN): 719 574,00
Kwota dofinansowania (PLN): 719 574,00
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Okres realizacji: 01.09.2012r – 30.06.2014r

Opis projektu:  Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 469 uczennic i 535 uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia w kl. I-III w 13 szkołach podstawowych w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2012/2013. Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć dodatkowych wyrównawczych, specjalistycznych i zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Zajęcia wyrównawcze to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją oraz zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia specjalistyczne obejmują: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – hipoterapia, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – dogoterapia oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczno-korekcyjno-kompensacyjne. Zakres projektu obejmuje następujące zajęcia dla dzieci uzdolnionych: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno-przyrodnicze, plastyczne i muzyczne. Projekt umożliwia udział tysiącu uczniów w zajęciach dodatkowych. Nie wszystkie z wymienionych zajęć odbywają się w każdej szkole, jest to uzależnione od zdiagnozowanych potrzeb placówek oświatowych, na etapie pisania projektu o dofinansowanie.