Rodzina 500+

Od 1 kwietnia do 7 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 3440 wniosków, z czego 2534 wpłynęło w kwietniu, 833 w maju, a 73 w czerwcu. Na ten moment wydano 1790 decyzji.

Nie wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdyż zostały przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach celem ustalenia, czy w sprawie zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Takich wniosków jest kilkadziesiąt.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności daty wpływu, przy czym należy zaznaczyć, że są osoby, które złożyły wnioski na początku kwietnia, a nie mają wydanej decyzji z uwagi na: skomplikowaną sytuację w tym: niezgodność dostarczonej dokumentacji z danymi zawartymi w bazach danych, na których pracują pracownicy MOPS-u; brakujące dokumenty, źle wypełniony wniosek itp.

Czas rozpatrywania wniosków zależy od sytuacji wnioskodawcy oraz systemów rządowych, na których pracownicy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi mają obowiązek weryfikować i pobierać informacje. Niestety mamy wiele przypadków, gdy dane w dostępnych zbiorach odbiegają od rzeczywistości, w związku z tym z uwagi na konieczność ich weryfikacji (kontaktowanie się z administratorami) czas wydania decyzji może się wydłużyć i na to nie mają wpływu pracownicy.

Proces wydania decyzji bez dochodu jest znacznie krótszy niż tej, gdzie trzeba obliczyć, czy wnioskodawca kwalifikuje się do świadczeń na 1 dziecko i kolejne dziecko.

Na ten monet pracownicy wydają decyzje z końca kwietnia (wnioski z dochodami) i maja (wnioski bez dochodów).

W celu sprawnej obsługi klientów i szybkiej realizacji procesu związanego z wydawaniem decyzji i wypłatą świadczeń od 1 kwietnia wprowadzony został dwuzmianowy system pracy i wydłużono godziny urzędowania MOPS-u do godziny 18:00. Ponadto przy analizie złożonych dokumentów pracują praktycznie wszyscy pracownicy działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Przydzielono jeden numer telefonu komórkowego, pod którym udzielane są wszystkie informacje dotyczące świadczeń rodzinnych. Ponadto pracownicy w celu przyspieszenia procesu realizacji wypłat kontaktują się telefonicznie z klientami, informując o fakcie wydania decyzji.

Pieniądze wypłacane są po odbiorze decyzji przez zainteresowanego. W maju pieniądze wypłacane były raz w tygodniu, zwykle w piątki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na realizację wniosku i wypłatę świadczeń pracownicy mają trzy miesiące od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku.

źródło: MOPS