Reorganizacja w UM

Naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Dorota Krasek

Z początkiem sierpnia w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego nastąpiła reorganizacja. Zmieniony regulamin organizacyjny założył między innymi utworzenie nowej komórki – Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Zmiany nastąpiły w wyniku zarządzenia wydanego 28 lipca przez prezydenta miasta Mieczysława Kiecę, w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

„Jest to reorganizacja o charakterze strukturalnym (...). Nie chodzi w niej jedynie o przyporządkowanie odpowiedzialności prezydentowi, zastępcom, sekretarzowi czy skarbnikowi. Clue to zupełnie inne podejście do zarządzania” - mówił podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami prezydent Mieczysław Kieca.

 

Nowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego (MNW) realizuje zadania związane z gospodarowaniem zasobem lokalowym gminy, obrotem nieruchomościami, remontem mienia komunalnego, ubezpieczeniem mienia komunalnego, nadzorem właścicielskim i promocją inwestycyjną.

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego powstał w celu skoncentrowania działań urzędu, prowadzonych na mieniu gminy, jak również w celu przyspieszenia obsługi mieszkańca w zakresie działania związanego z gospodarowaniem mieniem, zarówno nieruchomościami gruntowymi jak i lokalowymi.

Z uwagi na wykonywane przez wydział zadania został on podzielony na 3 referaty:

1. Referat Obsługi Inwestora i Obrotu Nieruchomościami, wykonujący zadania z zakresu:

 • sprzedaży,
 • użytkowania wieczystego,
 • komunalizacji,
 • nabycia nieruchomości,
 • przygotowania nieruchomości do sprzedaży,
 • obsługi inwestora,
 • współpracy gospodarczej,
 • regulacji stanów prawnych,
 • służebności,
 • spadków,
 • nadzoru właścicielskiego.

2. Referat Mienia Komunalnego, wykonujący zadania z zakresu:

 • dzierżaw,
 • trwałych zarządów,
 • użyczenia,
 • użytkowania,
 • remontów mienia
 • zajęcia terenów,
 • ewidencjonowania mienia.

3. Referat Gospodarki Lokalowej, wykonujący zadania z zakresu:

 • przyjmowania i realizacji wniosków o najem lokali,
 • obsługi Zespołu Pomocniczego ds. Lokalowych,
 • wydawania skierowań do zawarcia z zarządcą zasobów mieszkaniowych umów najmu,
 • przyjmowania i realizacji wniosków o zamianę lokali mieszkaniowych,
 • nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem postępowań eksmisyjnych,
 • prowadzenia ewidencji wyroków sądowych zobowiązujących miasto do wypłaty odszkodowań,
 • nadzoru nad prowadzeniem windykacji należności.

Naczelnik nowo utworzonego wydziału została Dorota Krasek, wcześniej pracująca w Referacie Zarządzania Nieruchomościami i Mienia Komunalnego w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji.

Zastępcą naczelnik został Marcin Sieniawski, czyli dotychczasowy kierownik Biura Strategii i Promocji. W wyniku zmian, jakie zaszły w UM po 1 sierpnia, biuro zostało rozwiązane. Zadania komórki zostały podzielone pomiędzy inne komórki urzędu.

 

Inne zmiany

Tym sposobem powiększył się np. zakres zadań Biura Prezydenta Miasta, którym kieruje rzecznik prasowy wodzisławskiego magistratu Anna Szweda-Piguła. Biuro obecnie realizuje zadania związane z kreowaniem wizerunku miasta i urzędu, prowadzeniem polityki informacyjnej prezydenta miasta i magistratu oraz prowadzi i koordynuje działania promocyjne odzwierciedlające wytyczone w dokumentach strategicznych kierunki rozwoju miasta. Biuro współpracuje z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie przepływu informacji przekazywanych środkom masowego przekazu.

To nie jedyne zmiany. W wodzisławskim magistracie, w miejsce Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji utworzono Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich (AIDM), który realizuje zadania w zakresie planowania przestrzennego miasta, budownictwa oraz ochrony zabytków i dóbr kultury oraz zadania związane z inwestycjami kubaturowymi i infrastruktury technicznej, zarządzaniem dróg miejskich, transportem publicznym i prywatnym. Wydział realizuje również zadania związane z podziałem i scalaniem nieruchomości, nazewnictwem ulic, placów i rond, opłatami planistycznymi i adiacenckimi. Naczelnikiem wydziału jest Winicjusz Kulej, a jego zastępcą Grażyna Kłosok. Głównym specjalistą ds. inwestycji został Artur Wystyrk.

Informacje o pozostałych zmianach w wodzisławskim urzędzie znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej (link).