Rekrutacja na grantobiorców do projektu edukacyjnego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na Grantobiorców do projektu Szansa - nowe możliwości dla dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych" jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych przyjęte przez Radę Unii Europejskiej 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór podmiotów, które wdrożą modele wsparcia osób dorosłych powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Zgodnie z założeniami rekrutacji,  osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych to osoby powyżej 18. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia, posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne, odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Model powinien zostać wdrożony według określonych wytycznych zamieszczonych w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 mln zł. Kwota alokacji może ulec zwiększeniu.

Poziom finansowania wdrażania modeli wynosi 100 proc. uprawnionych wydatków.

Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz ich wartości.

Maksymalna kwota grantu wynosi: 500 tys. zł.

Formularze zgłoszeniowe składane w ramach rekrutacji będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE [otwiera się w nowym oknie] w terminie od 7 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. do godz. 16:00.

Formularze zgłoszeniowe złożone przed i po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić online w języku polskim na stronie [otwiera się w nowym oknie].

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Procedurami realizacji projektu grantowego oraz załącznikami do Procedury.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu Projektu Szansa: tel.572 675 439, 572 675 514, 572 675 512, 572 675 507, 505 432 329 , e-mail: szansa@frse.org.pl, szansa@ibe.edu.pl.

Zaproszenie do udziału w rekrutacji [otwiera się w nowym oknie].

źródło: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji