UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Regulamin

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Uchwalony w dniu 27 marca 2019 r. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Z jego pełną treścią można zapoznać się TUTAJ

Wyciąg z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

1. Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się odpady komunalne:

a) papier,

b) szkło,

c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

e) budowlane i rozbiórkowe,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) zużyte opony

k) popiół.

2. Poszczególne rodzaje odpadów wymienionych w ust. 1, na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkuj ą mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy zbierać:

1) w zabudowie jednorodzinnej, lit. a – d, w systemie workowym, lit. k – w pojemnikach,

2) w zabudowie budynkami wielolokalowymi, lit. a – d oraz lit. k w pojemnikach,

3) w zabudowie ścisłego centrum miasta:

  • jednorodzinnej - lit. a – d, w systemie workowym, lit. k – w pojemnikach,

  • budynkami wielolokalowymi – lit. a – d oraz lit. k w pojemnikach.

 

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7

1. Na nieruchomościach ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka z tworzywa sztucznego na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie - 110 litrów, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników, worków z tworzywa sztucznego i koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy:

1) worki na odpady o pojemności 80 litrów – stosowane wyłącznie do selektywnej zbiórki szkła,

2) pojemniki i worki na odpady o pojemności 110 l,

3) pojemniki i worki na odpady o pojemności 120 l,

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

6) pojemniki typu „dzwon” - w zabudowie budynkami wielolokalowymi i w miejscach użyteczności publicznej,

7) pojemniki na odpady (KP4, KP5, KP7, KP10) o pojemności od 4 do 10 m³,

8) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l.

3. W zabudowie ścisłego centrum miasta dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w bezbarwnych, przeźroczystych workach z tworzywa sztucznego, tak by była możliwość identyfikacji ich zawartości, o pojemności 120 l.

4. Wszystkie pojemniki i worki z tworzywa sztucznego na odpady komunalne, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt 8 należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości z której pochodzą.

5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenach administrowanych przez

właścicieli nieruchomości. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie

nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na

warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem.

 

§ 8

 

1. Pojemniki i/lub worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów

komunalnych, o których mowa w § 7 ust. 2, odpowiadają

rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2) zielony – z przeznaczeniem na szkło ,

3) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem

bioodpadów.

 

2. W zabudowie budynkami wielolokalowymi i zabudowie budynkami wielolokalowymi w ścisłym

centrum miasta pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemniki

na zmieszane odpady komunalne powinny być ustawiane w gniazdach. Zestaw pojemników do

selektywnej zbiórki powinien

składać się co najmniej z czterech rodzajów pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.

3. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów; pojemnik z przeznaczeniem na popiól należy oznakować literą „P”.

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być znormalizowane i szczelne.

 § 9

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 13 i § 14.

2. W celu określenia ilości pojemników na nieruchomości niezamieszkałej ustala się minimalną ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych:

a) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem lit. c – h; 40 l miesięcznie na każdego pracownika,

b) dla obiektów handlowych – 40 l miesięcznie na każdego pracownika,

c) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 10 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia, studenta, słuchacza i pracownika,

d) dla lokali gastronomicznych – 40 l miesięcznie na 1 miejsce konsumpcyjne,

e) dla szpitali, hoteli, internatów, pensjonatów, domów pomocy społecznej oraz innych placówek, zakładów, jednostek przeznaczonych do całodobowego pobytu osób, w rozumieniu przepisów odrębnych – 80 l miesięcznie na każde łóżko,

f) dla ogródków działkowych – 20 l miesięcznie na każdy ogródek działkowy w okresie od marca do października,

g) dla cmentarzy – 10 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni, na której znajdują się groby, katakumby, kolumbaria,

h) dla nieruchomości, na których organizowane są imprezy, wiece, zgromadzenia publiczne, z wyłączeniem imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 ze zm.) – 1 l na osobę uczestniczącą w imprezie, wiecu, zgromadzeniu publicznym..

 § 11

1. Pojemniki, worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w miejscach i w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego.

3. Pojemniki, worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych, należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12

 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 13

 Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością:

1. Z nieruchomości zamieszkałych:

1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,

2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta – 3 razy w tygodniu,

3) z zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta – 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu, z tym, że w przypadku gromadzenia odpadów w gniazdach, odpady odbierane będą 2 razy w tygodniu,

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) z ogródków działkowych – 1 raz w miesiącu w okresie od marca do października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,

2) z koszy ulicznych – w ścisłym centrum miasta co drugi dzień, na pozostałym obszarze co najmniej 1 raz w tygodniu,

3) z cmentarzy – co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) z pozostałych nieruchomości – co najmniej 2 razy w miesiącu.

 § 14

 Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 należy pozbywać się z następującą

częstotliwością:

1. § 3 ust. 1 lit. a-c:

1.1. Z nieruchomości zamieszkałych:

1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta – 1 raz w miesiącu,

2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta:

- 1 raz w tygodniu – szkło,

- 1 raz w tygodniu – papier,

- 2 razy w tygodniu - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

1.2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) z ogródków działkowych – 1 raz w miesiącu w okresie od marca do października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,

2) z pozostałych nieruchomości – co najmniej 1 raz w miesiącu.

 2. § 3 ust. 1 lit. d:

Z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do listopada, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu, dodatkowo odpady mogą być oddawane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta – 3 razy w tygodniu w okresie od kwietnia do listopada, w pozostałym okresie 1 raz w tygodniu, dodatkowo odpady mogą być oddawane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

3) z pozostałych nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie na bieżąco w miarę powstania odpadów.

 3. § 3 ust. 1 lit. k:

 Z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta – w okresie od października do kwietnia oraz w miesiącach czerwcu i sierpniu – 1 raz w miesiącu,

2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta – w okresie od października do marca 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od kwietnia do września 1 raz w miesiącu,

3) z pozostałych nieruchomości - co najmniej 1 raz w miesiącu.

 § 15

 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zamieszkałych usuwane będą:

1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta, przez przedsiębiorcę, 1 raz w roku z tym, że w zabudowie ścisłego centrum miasta gdzie gromadzenie odpadów odbywa się w gniazdach, odpady odbierane będą 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,

2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta – 1 raz w tygodniu.

 2. Zużyte opony z nieruchomości zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 3. Przeterminowane leki z nieruchomości zamieszkałych należy wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach – TUTAJ lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Chemikalia z nieruchomości zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 4. Zużyte baterie należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się w obiektach dopuszczonych przez przepisy odrębne lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 5. Zużyte akumulatory z nieruchomości zamieszkałych należy dostarczyć do punktu ich sprzedaży lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych, wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 7. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów powinny być w pierwszej kolejności kompostowane na nieruchomości we własnym zakresie.

 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości mogą umieszczać w kontenerach ustawionych przez przedsiębiorcę na terenie miasta w wyznaczonych miejscach, 1 raz w roku, w terminach przez niego ustalonych, pozbywać się w sposób określony w przepisach odrębnych lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 9. Poza terminami odbioru segregowanych odpadów komunalnych określonymi w harmonogramie, właściciel nieruchomości może dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 10. W przypadku braku odbioru odpadów segregowanych z nieruchomości, z przyczyn zależnych od właściciela, odbiór nastąpi w kolejnym terminie określonym harmonogramem. Odpady można również dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 11. Zapisów § 14 ust. 2 pkt 1 i 2, § 15 ust. 8 – 10 oraz w zakresie dostarczania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych § 15 ust. 4, nie stosuje się do nieruchomości wymienionych w § 1 pkt 1-7 uchwały Nr XVI/164/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 16

 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.

 2. Dopuszcza się zmniejszenie częstotliwości, o której mowa w ust. 1, do jednego wywozu na pól roku, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości udokumentuje, iż miesięczne zuzycie wody na nieruchomości jest mniejsze niż 4 m3.

 Rozdział 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 § 17

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).

 § 18

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników.