Regulamin

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na właścicielu nieruchomości.
Uchwalony w dniu 24 lutego 2016 r. z uwzględnieniem zmian z dnia 27 kwietnia 2016 r. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r., z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o których mowa w § 15 załącznika do uchwały, uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Z jego pełną treścią można zapoznać się TUTAJ

Ze zmianami wprowadzonymi do regulaminu można zapoznać się TUTAJ

Wyciąg z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO


Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

1. Na terenie nieruchomości ustala się selektywną zbiórkę odpadów w następującym zakresie:
a) papier,
b) szkło,
c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
d) zielone,
e) biodegradowalne,
f) budowlane i rozbiórkowe,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony.

2. Poszczególne rodzaje odpadów wymienionych w ust. 1, na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkuj ą mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy zbierać:
1) w zabudowie jednorodzinnej, lit. a – d, w systemie workowym,
2) w zabudowie budynkami wielolokalowymi, lit. a – c w pojemnikach,
3) w zabudowie ścisłego centrum miasta:
jednorodzinnej - lit. a – d, w systemie workowym,
budynkami wielolokalowymi – lit. a – c w pojemnikach.

Rozdział 3

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7

1. Na nieruchomościach ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka z tworzywa sztucznego na odpady komunalne zmieszane i zbierane selektywnie - 110 litrów, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1:

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników, worków z tworzywa sztucznego i koszy ulicznych, spełniających obowiązujące normy:
1) worki na odpady o pojemności 80 litrów – stosowane wyłącznie do selektywnej zbiórki szkła,
2) pojemniki i worki na odpady o pojemności 110 l,
3) pojemniki i worki na odpady o pojemności 120 l,
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
6) pojemniki typu „dzwon” - w zabudowie budynkami wielolokalowymi i w miejscach użyteczności publicznej,
7) pojemniki na odpady (KP4, KP5, KP7, KP10) o pojemności od 4 do 10 m³,
8) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l.

3. W zabudowie ścisłego centrum miasta dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w bezbarwnych, przeźroczystych workach z tworzywa sztucznego, tak by była możliwość identyfikacji ich zawartości, o pojemności 120 l.

4. Wszystkie pojemniki i worki z tworzywa sztucznego na odpady komunalne, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2 pkt 8 należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości z której pochodzą.

5. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem.

§ 8

1. Pojemniki i/lub worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 7 ust. 2, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier,
2) zielony – z przeznaczeniem na szkło ,
3) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal,
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone albo biodegradowalne.

2. W zabudowie budynkami wielolokalowymi i zabudowie budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemniki na zmieszane odpady komunalne powinny być ustawiane w gniazdach. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki powinien składać się z trzech rodzajów pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.

3. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów.

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być znormalizowane i szczelne.

§ 9

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 13 i § 14.

§ 11

1. Pojemniki, worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w miejscach i w sposób odpowiadający przepisom prawa budowlanego.

3. Pojemniki, worki z tworzywa sztucznego i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych, należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 13

Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z następującą częstotliwością:
1. Z nieruchomości zamieszkałych:
1) z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz na dwa tygodnie,
2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta – 3 razy w tygodniu,
3) z zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta – 1 raz na dwa tygodnie, z tym, że w przypadku gromadzenia odpadów w gniazdach, odpady odbierane będą 2 razy w tygodniu,
2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) z ogródków działkowych – 1 raz w miesiącu w okresie od marca do października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,
2) z koszy ulicznych – w ścisłym centrum miasta co drugi dzień, na pozostałym obszarze co najmniej 1 raz w tygodniu,
3) z cmentarzy – co najmniej 1 raz w miesiącu,
4) z pozostałych nieruchomości – co najmniej 2 razy w miesiącu.

§ 14

Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 należy pozbywać się z następującą
częstotliwością:
1. § 3 ust. 1 lit. a-c:
1.1. Z nieruchomości zamieszkałych:
1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta – 1 raz w miesiącu,
2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta:
- 1 raz na 2 tygodnie – szkło,
- 1 raz w tygodniu – papier,
- 2 razy w tygodniu - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
1.2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) z ogródków działkowych – 1 raz w miesiącu w okresie od marca do października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,
2) z pozostałych nieruchomości – co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. § 3 ust. 1 lit. d:
Z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie odpady mogą być oddawane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta – odpady mogą być oddawane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
3) z pozostałych nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu w okresie od kwietnia do października, w pozostałym okresie na bieżąco w miarę powstania odpadów.

§ 15

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości zamieszkałych usuwane będą:
1) z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta, z zastrzeżeniem punktu 1.1, przez przedsiębiorcę, 1 raz w roku z tym, że w zabudowie ścisłego centrum miasta gdzie gromadzenie odpadów odbywa się w gniazdach, odpady odbierane będą 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,
2) z zabudowy budynkami wielolokalowymi i i zabudowy budynkami wielolokalowymi w ścisłym centrum miasta – 1 raz w tygodniu.

1.1. W roku 2016 zbiórka, o której mowa w punkcie 1, z zabudowy jednorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej w ścisłym centrum miasta odbędzie się 2 razy w roku w terminach wskazanych w „harmonogramie odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej w roku 2016”.

2. Zużyte opony z nieruchomości zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Przeterminowane leki z nieruchomości zamieszkałych należy wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach – TUTAJ  lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Chemikalia z nieruchomości zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4. Zużyte baterie należy wrzucać do oznakowanych pojemników znajdujących się w obiektach dopuszczonych przez przepisy odrębne lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

5. Zużyte akumulatory z nieruchomości zamieszkałych należy dostarczyć do punktu ich sprzedaży lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych, wytworzone poza terenami budowy, stanowiące odpady komunalne, należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

7. Odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności kompostowane na nieruchomości we własnym zakresie.

8. Selektywnie zbierane odpady biodegradowalne inne niż odpady zielone powinny być w pierwszej kolejności poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości, na nieruchomościach zamieszkałych, przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości mogą umieszczać w kontenerach ustawionych przez przedsiębiorcę na terenie miasta w wyznaczonych miejscach, 1 raz w roku, w terminach przez niego ustalonych, pozbywać się w sposób określony w przepisach odrębnych lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

10. Poza terminami odbioru segregowanych odpadów komunalnych określonymi w harmonogramie, właściciel nieruchomości może dostarczyć je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

11. W przypadku braku odbioru odpadów segregowanych z nieruchomości, z przyczyn zależnych od właściciela, odbiór nastąpi w kolejnym terminie określonym harmonogramem. Odpady można również dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

12. Zapisów § 14 ust. 2 pkt 1 i 2, § 15 ust. 9 – 11 oraz w zakresie dostarczania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych § 15 ust. 4, nie stosuje się do nieruchomości wymienionych w § 1 pkt 1-7 uchwały Nr XVI/164/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 16

1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał.


Rozdział 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 17

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do takiego ich utrzymywania, aby wyeliminować zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, osiedla mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej).

§ 18

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów przewodników.