Referat Rady Miejskiej

Referat Rady Miejskiej to miejsce, gdzie można przekazywać zapytania do radnych, jak również miejsce, którego pracownicy przygotowują posiedzenia sesji Rady Miejskiej. O pozostałym zakresie obowiązków przeczytać można poniżej.

Referat Rady Miejskiej
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
pok. nr 203

Kierownik:
Karina Bugla - tel. 32 45 90 405

Do podstawowych zadań Referatu należy:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej oraz jej komisji.
2. Przygotowanie sesji Rady Miejskiej, gromadzenie i wysyłanie materiałów, zaproszeń i zawiadomień.
3. Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej, przekazywanie ich w porozumieniu z prezydentem miasta właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i jednostkom organizacyjnym miasta.
4. Prowadzenie rejestru opinii Komisji Rady Miejskiej oraz interpelacji i wniosków radnych.
5. Sporządzanie protokołów z obrad sesji oraz kompletowanie dokumentacji i materiałów z sesji.
6. Sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji oraz kompletowanie dokumentacji i materiałów.
7. Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów ławników oraz organów dzielnic Miasta.
8. Udostępnianie na wniosek zainteresowanych dokumentów dotyczących zakresu działania Rady i komisji na zasadach określonych w Statucie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
9. Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego.
10. Prowadzenie rejestru Honorowych Obywateli Miasta Wodzisławia Śląskiego.