Razem przeciwko wykluczeniu

Projekt zakładał szereg działań zmierzających do uzyskania głównego celu, jakim jest minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów. Poszczególne cele obejmowały zwiększenie motywacji do pracy, podniesienie poczucia własnej wartości i próby podjęcia inicjatywy w celu zmiany dotychczasowego stylu życia.

Tytuł projektu: Razem Przeciw Wykluczeniu Społecznemu
Całkowita wartość projektu (PLN):
2 137 117,00 
Kwota dofinansowania (PLN): 1 886 430,53
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Okres realizacji: 2008-2015

Opis projektu: Pomysł na projekt pojawił się końcem 2007 roku. Pracownicy socjalni przeprowadzili z początkiem 2008 roku ankietę wśród sześćdziesięciu losowo wybranych klientów MOPS. Ankieta wykazała, że dominującym problemem pośród badanych jest zagrożenie wykluczeniem społecznym.
Projekt zakłada szereg działań zmierzających do uzyskania głównego celu, jakim jest minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów. Poszczególne cele obejmują zwiększenie motywacji do pracy, podniesienie poczucia własnej wartości i próby podjęcia inicjatywy w celu zmiany dotychczasowego stylu życia.

Cele szczegółowe dotyczą:

- zwiększenia motywacji do pracy
- zwiększenia poczucia własnej wartości - podjęcia inicjatywy w stronę zmiany dotychczasowego stylu życia - oderwania się od uzależnienia pomocą społeczną
- zwiększania kwalifikacji zawodowych
- podnoszenia atrakcyjności na rynku pracy
- doskonalenia umiejętności zawodowych w stronę podjęcia pracy

Działania zawarte w projekcie są ściśle związane z Planem Działań PO KL i obejmują rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego umożliwiających integrację zawodową i społeczną, poprzez wdrażanie działań zawartych w projekcie z wykorzystaniem narzędzi realizacji projektu. Warto nadmienić, iż problem wykluczenia społecznego wśród osób bezrobotnych jest problemem społecznym ujętym w Strategii Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2007-2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020.

Część działań od 2012 roku realizujemy w ramach partnerstwa wspólnie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "CRIS" z Rybnika.

Strona projektu: http://www.projekt.mops.wodzislaw.pl/

 

Galeria