„Radość uczenia się”

Uczniowie nie zawsze pałają chęcią do nauki. Dlatego postanowiliśmy - za pomocą funduszy unijnych - pokazać im jaka radość może płynąć z uczenia się.

Tytuł projektu: Radość uczenia się
Całkowita wartość projektu (PLN) : 310 613,88
Wartość dofinansowania(PLN): 310 613,88
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji: 2010 - 2011

Opis projektu: Szkoły uczestniczące w projekcie – SP 2, SP 15, SP 28 oraz Gimnazjum nr 3 w Wodzisławiu Śląskim znajdują się w ościennych dzielnicach miasta. Dwie z nich  w dzielnicach o charakterze wiejskim, jedna w środowisku osiedlowym. Wszystkie oddalone są od centrum miasta, co powoduje, że uczniowie mają utrudniony dostęp do ośrodków rozwijających zainteresowania oraz wyrównujących braki w nauce takich jak: świetlice, kluby czy ośrodki kultury.
Ogólnym celem projektu było podniesienie motywacji do nauki wśród uczniów słabych i zdolnych poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania podczas zajęć wyrównawczych i warsztatowych. Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:
- naukę umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
- naukę właściwego gospodarowania czasem,
- umiejętność zorganizowania właściwego miejsca do nauki w domu i w szkole,
- naukę technik szybkiego uczenia się dostosowanych do wieku i umiejętności dziecka,
- uzupełnienie braków w nauce,
- poprawę wyników nauczania,
- wzmacnianie wiary we własne możliwości,
- poznanie przez nauczycieli lepszych, skuteczniejszych metod pracy,
- wymiana doświadczeń między nauczycielami.

Innym zadaniem w ramach projektu było zorganizowanie warsztatów zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez ciekawe formy uczenia się. Uczeń wybierał rodzaj zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami: zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, historyczno-regionalne oraz
informatyczno-dziennikarskie. Uczniowie zapisywali się do kilku sekcji. W ramach zajęć były organizowane wyjścia w teren, wycieczki edukacyjne. Uczniowie badali stan zanieczyszczeń i jego wpływ na ekosystem i zmiany środowiskowe. Poznali historię narodu, przeprowadzili wywiady z ciekawymi ludźmi. Zorganizowane również zostały 2 wycieczki edukacyjne. Grupę docelową stanowili uczniowie w wieku od 7 do 16 lat przejawiający inteligencję różnoraką, wykazujący zainteresowanie nauką, pragnący się rozwijać. Uczniowie przydzieleni byli do kółek zainteresowań na zasadzie dobrowolności, za zgodą rodziców. Wsparciem zostało objętych 419 uczniów. W zajęciach o charakterze wyrównawczym uczestniczyło 224 uczniów, w zajęciach warsztatowych 195 uczniów.

Galeria