Pytania i odpowiedzi

Jakie pytania najczęściej zadajemy w USC? I jakie są na nie odpowiedzi? Prezentujemy kilka przykładów poniżej.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego lub uzyskać zaświadczenie do ślubu konkordatowego?

- dowód tożsamości

W przypadku cudzoziemca : paszport, oryginał aktu urodzenia oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo,dodatkowo jeśli jest osobą rozwiedzioną oryginał wyroku rozwodowego oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, a jeśli jest wdową lub wdowcem – dodatkowo dokument stwierdzający zgon współmałżonka oraz jego urzędowe tłumaczenie.
Jeśli otrzymanie dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem miejscowym cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo danego państwa nie przewiduje wydawania takiego zaświadczenia, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Od 01.03.2019r. załatwianie spraw związanych z zawarciem małżeństwa odbywać się będą po uprzednim umówieniu się na termin pod nr telefonu 32 459 06 32 lub osobiście w pokoju 212.


Kiedy można skrócić ustawowy termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego?

Ustawowy okres oczekiwania na ślub można skrócić z ważnych, osobistych powodów. Decyzję podejmuje Kierownik USC, po rozpatrzeniu wniosku nupturientów.

Mieszkam w Wodzisławiu Śląskim a urodziłam się w Lublinie. Czy mogę korespondencyjnie otrzymać odpis aktu urodzenia?

Tak, trzeba przesłać na adres USC wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia podając wszystkie swoje dane personalne, adres korespondencyjny oraz datę i miejsce urodzenia . Jeśli odpis podlega opłacie skarbowej do wniosku trzeba dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty (22 zł odpis skrócony, 33 zł odpis zupełny) na konto miasta, w którym znajduje się właściwa siedziba USC wydająca odpis.

LUB

złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia podając wszystkie swoje dane personalne, adres korespondencyjny oraz datę i miejsce urodzenia, w wybranym przez siebie USC. Jeśli odpis podlega opłacie skarbowej należy uiścić opłatę skarbową na miejscu w siedzibie USC lub w formie bezgotówkowej (na konto Urzędu Gminy do którego złożono wniosek). Po 10 dniach można się zgłosić po odbiór odpisu.

Jak długo ważne jest zaświadczenie wydane przez USC do ślubu konkordatowego?

Sześć miesięcy od daty wydania.

Jakie dokumenty są wymagane żeby zarejestrować małżeństwo, urodzenie lub zgon, które miało miejsce za granicą?

Akt małżeństwa, urodzenia lub zgonu sporządzone za granicą, można zarejestrować (umiejscowić) w polskich księgach stanu cywilnego. Dokonuje się tego na pisemny wniosek podpisany przez małżonków-akt małżeństwa, przynajmniej jednego z rodziców-akt urodzenia i wnioskodawcę-akt zgonu, w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

Do umiejscowienia potrzebny jest:

 - wniosek,

- oryginalny odpis aktu (nie ksero lub skan),

- urzędowe tłumaczenie aktu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (jeżeli to nie jest akt wielojęzyczny)

  • oryginał dowodu opłaty skarbowej w wys. 50zł za umiejscowienie aktu
  • oryginał dowodu opłaty skarbowej w wys.39zł za uzupełnienie danych w akcie
  • oryginał dowodu opłaty skarbowej w wys.39zł za sprostowanie danych w akcie

W przypadku, gdy akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych, które znajdują się w polskim akcie lub zawiera błędy, można dokonać jego uzupełnienia i sprostowania.

Oświadczenia co do nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego można złożyć we wniosku o umiejscowienie aktu małżeństwa.

Poniżej podajemy nr konta bankowego Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim na który należy uiścić opłatę skarbową:

Międzynarodowy rachunek bankowy Urzędu Miasta:

PKOPPLPW PL67 1240 4357 1111 0010 3970 8909

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:
56 1240 6960 2927 0211 1111 1111

Składając wniosek osobiście można opłatę skarbową uiścić na miejscu w USC Wodzisław Śląski.

Podania o umiejscowienia można pobrać klikając w pozycję Wnioski.

Bliższych informacji udziela:

Sylwia Czech-Pietraszkiewicz
z-ca kierownika
nr tel. 32 455-34-65

Jak długo muszę czekać na wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu?

Jeżeli w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego w Wodzisławiu Śląskim  zostały sporządzone w/w akty, to w ciągu 7 dni od złożenia wniosku można otrzymać odpis lub natychmiast pod warunkiem, że powyższe akty są już przeniesione do Systemu Rejestrów Państwowych.