Przypominamy: zgłoś swój udział w programie "STOP SMOG"

Miasto Wodzisław Śląski analizuje możliwość uczestnictwa w rządowym programie STOP SMOG. Program jest realizowany w ramach nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Celem programu STOP SMOG jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należących do najmniej zamożnych osób.

W ramach programu dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na:

 • wymianę urządzeń grzewczych lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne,

 • przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

 • docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • modernizację systemu wentylacji.

Osoba chętna do przystąpienia do programu i zawarcia umowy z Miastem musi spełniać następujące warunki:

 • faktycznie zamieszkiwać w budynku, którego dotyczyć będą działania niskoemisyjne,

 • być właścicielem lub współwłaścicielem całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

 • posiadać środki własne oraz zasoby majątkowe nieprzekraczające kwoty 424 tys. zł z uwzględnieniem wartości budynku objętego programem,

 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy o dofinansowanie średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury - czyli 1 925 zł (obecnie) w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty - czyli 1 375 zł (obecnie) w gospodarstwie wieloosobowym,

 • wyrazić zgodę na udostępnienie budynku w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

 • wyrazić zgodę na wniesienie wkładu własnego, jednak w wysokości nie większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

 • złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, bez udziału własnego beneficjenta, nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł.

Okres trwałości projektu to 10 lat – gmina corocznie będzie kontrolować przestrzeganie warunków umowy.

Osoby zainteresowane udziałem w programie i spełniające powyższe warunki, proszone są o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie STOP SMOG, która jest dostępna w załączeniu, tutaj oraz w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4b (Biuro Obsługi Klienta – pok. 115, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – pok. 312/313).

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego do 30 sierpnia 2019 r.

Szczegółowy opis programu zawiera ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Więcej informacji dot. programu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel: 32 45 90 454 (542), w godzinach pracy Urzędu.