UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście

Głównym celem projektu będzie umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między miejskim obwodem Ostrava - Jih a miastem Wodzisławiem Śl. na niwie edukacji przedszkolnej. Działania projektu skonstruowano w taki sposób, aby umożliwić wdrożenie nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem przedszkolnym polegających na doświadczaniu przez dzieci rzeczywistego wpływu swojej działalności na środowisko.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002861

Tytuł: Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście/ Mateřské školy bez hranic - zvířata ve městě

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 10 118,00 euro

Kwota dofinansowania ze środków UE po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 8 800,30 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dodatkowe 5%): 505,90 euro

Opis projektu

Głównym celem projektu będzie umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między miejskim obwodem Ostrava - Jih a miastem Wodzisławiem Śl. na niwie edukacji przedszkolnej. Działania projektu skonstruowano w taki sposób, aby umożliwić wdrożenie nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem przedszkolnym polegających na doświadczaniu przez dzieci rzeczywistego wpływu swojej działalności na środowisko. Wcześniejszy projekt "Przedszkola bez granic" przygotował dobry grunt pod przyszłą współpracę w tej dziedzinie. Przedszkola biorące w nim udział do tej pory są w stałym kontakcie, nawet jeżeli zostało to nieco przyhamowane poprzez pandemię.

Działania projektowe

Ze względu na fakt, że jest to już kolejna wspólna inicjatywa obu podmiotów w ramach Funduszu Mikroprojektów, wykorzystano wiedzę i doświadczenia z prac nad poprzednimi przedsięwzięciami. Działania kluczowe skonstruowano jednak w nieco odmienny sposób niż zwykle, kiedy to priorytetem było tworzenie mieszanych grup PL-CZ. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, nawiązanie współpracy dzieci w każdym z działań kluczowych projektu, nastąpi on line z wykorzystaniem ogólnodostępnych komunikatorów. Na początek, dzieci z pomocą nauczycieli przedstawią się i opowiedzą o planach realizacji działania kluczowego. Następnie, w trakcie każdego z działań, Miasto gospodarza będzie prowadziło zajęcia praktyczne z dziećmi z tematyki ogólnie rozumianej ekologii. Z każdych zajęć powstanie czy to fotodokumentacja, czy zapisy wideo, które będą nie tylko udostępniane na stronach internetowych i/lub serwisach społecznościowych Wnioskodawców, ale - co najważniejsze - będą przesyłane do dzieci z przedszkola Partnera po drugiej stronie granicy.

Dzięki temu utrzymany zostanie transgraniczny efekt podjętych działań z zachowaniem norm i obostrzeń po obu stronach granicy. Dla każdego działania kl. zaplanowano również wspólne spotkanie z udziałem dzieci przedszkolnych z drugiej strony granicy. Jeśli jednak sytuacja epidem. uniemożliwi realizację tych spotkań, będą ponownie wykorzystane metody komunikacji online i foto/wideorelacje. Aby zmaksymalizować szanse powodzenia zorganizowania wspólnych zajęć polskich i czeskich dzieci, każde z działań kl. rozpisano również na rok 2022.

Grupa docelowa

Główną grupę docelową stanowią dzieci przedszkoli w wieku od 5 do 6 lat oraz pedagodzy po obu stronach granicy. Po polskiej stronie będą to Publiczne Przedszkole nr 15 (Przemysława 20), Publiczne Przedszkole nr 8 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (Jastrzębska 136), Publiczne Przedszkole nr 3 (Prusa 11) - wszystkie z miasta Wodzisławia Śląskiego. Z czeskiej strony do projektu przystąpią Przedszkole Ostrawa - Dubina, F. Formana 13, organizacja pożytku publicznego, przedszkole P. Lumumby 25 (wchodzące w skład Szkoły podstawowej i przedszkola Ostrawa-Zábřeh, Kosmonauci 15, organizacja organizacja pożytku publicznego), przedszkole Rezkova 14 (wchodzące w skład Szkoły Podstawowej i Przedszkola Ostrawa-Zábřeh, Horymírova 100, organizacja organizacja pożytku publicznego).

Każde z przedszkoli (po wybraniu grupy uczniów), weźmie udział tylko w dwóch działaniach kluczowych o tożsamej tematyce (jedno działanie po stronie czeskiej i jedno działanie po stronie polskiej), co przyczyni się do wzrostu synergii podjętych działań. Grupa wiekowa uczestników została wybrana zgodnie z celem projektu. Są to dzieci, które są bardzo zainteresowane ogólnie rozumianą przyrodą, jak i mechanizmami, które ją regulują. Relatywnie młody wiek uczestników działań ułatwi absorpcję proekologicznych postaw w przyszłości. Pedagodzy zaś poznają nowe metody pracy, a umiejętności i doświadczenia zdobyte w trakcie trwania zajęć zostaną wykorzystane w ich późniejszej pracy.

 

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Bartosz Kwaśny, menadżer ds. projektu – 32 45 90 510, b.kwasny@wodzislaw-slaski.pl
Hanna Szafrańska, menadżer ds. finansowych i ds. promocji – 32 45 90 540

 

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

Roman Jirsa, menadżer ds. projektu
Markéta Neboráková, menadżer ds. finansowych