Przedszkola bez granic

Przedszkola bez granic/Mateřské školy bez hranic to projekt realizowany wspólnie przez miasto Wodzisław Śląski i miejski obwód Ostrava-Jih. Jego głównym celem jest nawiązanie współpracy i jej późniejsze zintensyfikowanie poprzez podniesienie jakości nauczania w czterech czeskich i czterech wodzisławskich przedszkolach.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000644

Tytuł: Przedszkola bez granic/Mateřské školy bez hranic

Całkowite wydatki kwalifikowane: 35 892,25 euro

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 15 235,60 euro

Kwota dofinansowania po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 13 718,04 euro

 

Opis projektu

Realizacja projektu stworzy sieć powiązań i zapoczątkuje współpracę nie tylko między miejskim obwodem Ostrava - Jih a miastem Wodzisławiem Śląskim, ale także pomiędzy czterema przedszkolami po każdej stronie granicy. Współcześnie mamy do czynienia z wyraźną zmianą trendów w nauczaniu przedszkolnym. Kładzie się nacisk na rozwój kompetencji oraz nowych umiejętności. Dzięki ulepszonym narzędziom diagnostycznym w większej mierze wychwytywane są błędy w nauczaniu czy też niepełnosprawności (zarówno mentalne, jak i fizyczne). Nauczyciele muszą wyrównywać szanse takich osób korepetycjami czy zajęciami dodatkowymi. Nowym zasadniczym aspektem jest komunikacja z rodzicem dziecka celem zaangażowania go w dodatkową pracę wykonywaną celem wyrównania szans dziecka. Problemem jest brak umiejętności, a także niedostatki komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi nauczycielami. System nauczania w Polsce jest w temacie inkluzji/integracji zdecydowanie na wyższym poziomie niż w Czechach. W Polsce zaniedbuje się jednak zajęcia praktyczno-techniczne w nauczaniu przedszkolnym. Dzięki działaniom projektowym, wymianie doświadczeń, zdobyciu nowych umiejętności oraz nowemu, odrębnemu podejściu do tematu zwiększeniu ulegnie jakość nauczania w przedmiotowych przedszkolach. Dodatkowo w trakcie spotkań, które odbędą się w ramach działań projektowych, poruszane będą tematy związane z odrębnym sposobem zarządzania przedszkolami czy różnicami w systemach finansowania (problematyka składek rodzicielskich, zaplecza technicznego czy zagospodarowania terenu wokół przedszkoli.)

Główny cel projektu.

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy i jej późniejsze zintensyfikowanie poprzez podniesienie jakości nauczania w czterech przedszkolach w miejskim obwodzie Ostrava-Jih i czterech przedszkolach miasta Wodzisławia Śląskiego. Pedagodzy zwiększą swoje profesjonalne umiejętności i kompetencje poprzez wymianę doświadczeń, wspólny udział w zajęciach przedszkolnych czy naukę w ramach zaproponowanych szkoleń. Projekt przybliży również tak czeskim, jak i polskim dzieciom podstawową wiedzę oraz pojęcia o swoim sąsiedzie (przykładowo zapoznanie się z polską i czeską flagą, przesłuchanie hymnów czy wspólne gry i zabawy, dzięki którym przekazane zostaną pouczające informacje). Dzięki projektowi poszczególne placówki oświatowe wzbogacą się o dobre doświadczenia zebrane po obu stronach granicy i wytworzą się podstawy dla głębszej przygranicznej współpracy. Ważnym aspektem i jednym z celów projektu będzie także wymiana doświadczeń zawodowych osób odpowiedzialnych za organizację systemów edukacyjnych w lokalnych społecznościach miejskiego obwodu Ostrava-Jih a miasta Wodzisławia Śląskiego.

Działania projektowe

Wnioskodawcy od 24.03.2016 r. zaczęli pracę nad wspólnym przygotowaniem założeń koncepcyjnych pod wniosek o dofinansowanie. Dzięki pracy grup roboczych i w trakcie spotkań pomiędzy Partnerami stworzono zarysy przyszłej współpracy transgranicznej. Ze względu na fakt, że jest to pierwsza próba sformalizowania kontaktów pomiędzy tymi dwoma konkretnymi podmiotami (miejski obwód Ostrava-Jih, Miasto Wodzisław Śląski) założono, że najlepszym rozwiązaniem będzie zrealizowanie mikroprojektu, który pozwoli Partnerom lepiej poznać swoje mocne i słabe strony w zarządzaniu i realizacji projektami o charakterze transgranicznym. Dzięki działaniom projektowym zaplanowanym we wniosku o dofinansowane możliwe będzie stworzenie pierwszych formalnych powiązań pomiędzy pracownikami urzędów po obu stronach granicy, a także pokonanie barier mentalnych czy językowych pomiędzy lokalnymi społecznościami. Zadanie związane z zarządzaniem projektem (działanie kluczowe nr 1) ma charakter stały (9 miesięcy) i będzie służyło sprawnej realizacji pozostałych zaplanowanych działań. Wnioskodawcy zaplanowali 2 wspólne wydarzenia związane z wymianą doświadczeń i umiejętności pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie systemami edukacji (urzędnicy, dyrektorzy przedszkoli) i ich wdrażanie (pedagodzy) - działania kluczowe nr 2 i nr 3. Pomimo wspólnego charakteru działań za każde z wydarzeń będzie bezpośrednio odpowiedzialne miasto gospodarza wydarzenia. Dodatkowo w ramach projektu planuje się zrealizować dwa zorganizowane wyjazdy dzieci do kraju Partnera projektu, gdzie będą miały możliwość poznania swoich rówieśników, zarówno w codziennym środowisku (przedszkola po obu stronach granicy), jak i w miejscach zabawy i nauki (koedukacyjne wyjazdy do Żor czy Dolni oblasti Vitkovic) - działania kluczowe nr 4 i nr 5. Podobnie jak to miało miejsce wcześniej, mimo wspólnego zaangażowania wyjazdu bezpośrednio za konkretne wydarzenie będzie odpowiadał gospodarz.

Główna grupa docelowa

Główną grupę docelową stanowią pedagodzy przedszkoli po obu stronach granicy oraz dzieci przewidziane do projektu. Po polskiej stronie będą to Publiczne Przedszkole nr 2 (Chopina 13), Publiczne Przedszkole nr 16 (Przemysława 10), Publiczne Przedszkole 19 (XXX-lecia 30), Zespół Szkół nr 1 - Publiczne Przedszkole nr 9 (Armii Ludowej 11) - wszystkie z miasta Wodzisławia Śląskiego. Z czeskiej strony do projektu przystąpią Mateřská škola Ostrava-Výškovice (Staňkova 33), Mateřská škola Ostrava-Dubina (A. Gavlase 12A), Mateřská škola Ostrava-Dubina (F. Formana 13), Mateřská škola Ostrava-Zábřeh ( Za Školou 1). Drugą grupę docelową są osoby odpowiedzialne za organizację systemów edukacyjnych w lokalnych społecznościach, tak z polskiej, jak i czeskiej strony. Beneficjentami projektu są rodzice dzieci, które wzięły udział we wspólnych spotkaniach oraz koledzy pedagogów biorących udział w projekcie - nastąpi efekt synergii, a umiejętności i doświadczenia zdobyte przez uczestników projektu zostaną wykorzystane przez ich kolegów z innych przedszkoli z okolic.

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Bartosz Kwaśny, menadżer ds. projektu – 32 45 90 510, b.kwasny@wodzislaw-slaski.pl

Judyta Kuś-Folwarczny, menadżer ds. finansów – 32 45 90 510, j.kus-folwarczny@wodzislaw-slaski.pl

Beata Gala, menadżer ds. edukacji

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

Roman Jirsa, menadżer ds. projektu

Markéta Neboráková, menadżer ds. finansowych

Alena Píchová, menadżer ds. edukacji (gwarant)