UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Przedsiębiorczość w Wodzisławiu Śląskim

Local Business Forum ForBS 2 to efekt współpracy miasta i Izby Gospodarczej

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką przedsiębiorczości w Wodzisławiu Śląskim. Poniżej można znaleźć wybrane informacje dotyczące m.in. rynku pracy w mieście, współpracy z sektorem biznesowym czy działalności Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Rynek pracy

Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy można stwierdzić, że w zdecydowanym stopniu następuje pozytywna zmiana rynku pracy w Wodzisławiu Śląskim. Liczba pracujących w mieście w okresie 2014-2017 wzrosła o prawie 15%, z 10 199 osób do 11 719. Jednocześnie spadła liczba osób bezrobotnych, co przekłada się na poprawę wskaźnika udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W 2014 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 5,7% natomiast w 2017 r. – tylko 3,2%. W zakresie tych wskaźników Wodzisław Śląski charakteryzował się lepszą tendencją niż przeciętnie w grupie miast porównawczych. Stopa bezrobocia w 2007 r. wynosiła 11,8%, w 2014 r. – 10,6%, w 2018 r. – 5,2%.

W latach 2014-2017 Wodzisław Śląski charakteryzował się najwyższym wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w grupie miast porównawczych – 131 podmiotów na 1000 mieszkańców w 2017 r. Jednocześnie w okresie tym następował stały przyrost tego wskaźnika (5 podmiotów na 1000 mieszkańców), co świadczy o wysokim poziomie rozwoju bazy ekonomicznej miasta i silnej pozycji w tym zakresie.

Oferta lokalizacyjna

Na terenie miasta znajduje się bogata oferta atrakcyjnych komercyjnie obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 230 ha, w tym ponad 29 ha terenów miejskich i przeszło 200 ha terenów należących do właścicieli prywatnych i innych (Skarb Państwa, Kościół). Wszystkie są bardzo korzystnie skomunikowane, dysponują też całkowitym bądź częściowym uzbrojeniem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zdecydowana większość to tereny pod działalność usługową, handlową, produkcyjną bądź budownictwo mieszkaniowe. Są one zróżnicowane zarówno pod względem powierzchni, jak i lokalizacji, mogą więc zostać wykorzystane pod inwestycje różnego rodzaju, w zależności od preferencji inwestora.

W latach 2007-2018 miasto sprzedało 40 nieruchomości o łącznej powierzchni 29 ha z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą (tylko tereny miejskie). W przygotowaniu do sprzedaży w latach 2019-2020 jest 9 ha pod działalność gospodarczą.

Więcej informacji o ofercie lokalizacyjnej można znaleźć w serwisie www.investin.wodzislaw-slaski.pl.

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości

Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości swoją działalność rozpoczął w 2017 r. Jego zadania związane są z rozwojem przedsiębiorczości i tworzeniem start-upów w mieście. Poprzez Inkubator miasto wspiera nie tylko osoby dopiero zakładające firmy, ale również osoby, które działalność gospodarczą prowadzą już od pewnego czasu.

Chętni przedsiębiorcy w strukturach Inkubatora mogą uczestniczyć w przygotowanych wydarzeniach. W okresie od września 2017 r. do września 2018 r. udało się przeprowadzić łącznie 100 doradztw z konsultantem biznesowym w ramach Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Zrealizowano 9 zaplanowanych szkoleń (m.in. z funduszy unijnych czy promocji firm), w których uczestniczyło łącznie 135 osób. W 11 wydarzeniach biznesowych udział wzięło ponad 300 osób. Przy bezpośrednim wsparciu Inkubatora powstało 5 firm.

Warto dodać, że w ramach Inkubatora utworzone zostały tzw. „Lokale na start”, które mogą być wsparciem np. dla nowo powstałych firm. Mowa o lokalach użytkowym, które mogą być udostępniane podmiotom w celu wspierania rozwoju biznesu, w szczególności wspierania rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw w Wodzisławiu Śląskim. Dedykowane są w głównej mierze nowym podmiotom o dużym potencjalne wzrostu, tworzącym nowe miejsca pracy i ważnych, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta.

Więcej informacji o działalności Inkubatora można znaleźć pod adresem www.inkubatorwodzislaw.pl.

Współpraca z biznesem

Współpraca miasta z sektorem biznesowym realizowana jest na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest edukacja. Ponad 40 autorskich programów opartych o innowacje, w tym blisko 30 z zakresu kreatywności, kilkanaście z zakresu programowania i robotyki... To praca całego środowiska oświatowego w Wodzisławiu Śląskim, ale również efekt wspólnych działań miasta i biznesu. Rozbudowana sieć szkolnictwa, kształcąc uczniów, zmienia ich w fachowców poszukiwanych na rynku pracy. Wykształcone społeczeństwo to kolejna szansa rozwoju dla miasta i jego mieszkańców, dlatego w wodzisławskich przedszkolach i szkołach wprowadzonych zostało tak wiele innowacyjnych zajęć.

Pokłosiem intensywnych rozmów ze środowiskami biznesowymi jest także utworzenie Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki, w którym dzięki świetnie wyposażonym pracowniom i wykwalifikowanej kadrze wodzisławianie mogą rozwijać swoje zainteresowania, wiedzę, umiejętności – przydatne z punktu widzenia przyszłych pracodawców.

Jako przykład można również przywołać wspólne działania przy przygotowaniach do Local Business Forum ForBS 2. Wydarzenie organizowane przez miasto i Izbę Gospodarczą jest źródłem wiedzy i kontaktów biznesowych. W 2018 r. zgromadziło ok. 200 osób. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.forbs.com.pl.

Zwolnienia dla firm

Od 2014 r. przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro- i małych przedsiębiorców na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Uchwała ta obowiązuje do końca 2020 r.

Do 2013 r. obowiązywała z kolei uchwała z 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Od 2007 r. ze zwolnień z podatku od nieruchomości skorzystało 18 wodzisławskich firm, na łączną kwotę 2 317 317 zł. W zeszłej kadencji samorządu było to 16 firm. Łączna kwota to 1 259 272 zł.

Serwis dla inwestorów

Na stronie miasta uruchomiona została nowa zakładka dedykowana inwestorom: invest in wodzisław. Nowa strona inwestycyjna w jednym miejscu gromadzi informacje ważne dla potencjalnych inwestorów. Chodzi np. o trwające w Wodzisławiu Śląskim przetargi, realizowane inwestycje czy korzyści dla tych, którzy zdecydują się ulokować swój kapitał w mieście. Odwiedzający podstronę znajdą na niej dodatkowo ogólne informacje o Wodzisławiu Śląskim (dane demograficzne, infrastruktura, położenie, dostępność transportowa itd.), wiadomości dotyczące tego, w jaki sposób miasto wspiera inwestorów oraz ofertę lokalizacyjną z bieżącymi propozycjami wynajmu lub sprzedaży lokali i terenów inwestycyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Prestiżowe nagrody

Wodzisław Śląski rokrocznie otrzymuje nagrody z rąk środowisk biznesowych. Również w tym roku miasto zostało nagrodzone np. podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, otrzymując tytuł „Samorządu, który wspiera MŚP”. W czasie odbywającego się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach tegorocznego wydarzenia prezydentowi Mieczysławowi Kiecy przyznano ponadto tytuł „Prezydent – lider, który wspiera MŚP”.

Także w tym roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego prezydent Mieczysław Kieca został uhonorowany wyróżnieniem "Lider z powołania". Prezydent otrzymał wyróżnienie "Lider z powołania" w kategorii "Lider rozwoju regionalnego". W skład kapituły weszli przedstawiciele patronów honorowych oraz wybrani laureaci poprzedniej edycji programu, m.in. prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska - prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowca SGH oraz Tomasz Potkański - wicedyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Informacje o przyznawanych nagrodach regularnie publikowane są na miejskiej stronie internetowej www.wodzislaw-slaski.pl.

źródło: Gazeta Wodzisławska