Przedsiębiorco,sprawdź z jakich udogodnień możesz skorzystać

„Wodzisław Śląski – czas na pauzę” to miejski program zawierający rozwiązania wspierające lokalnych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym epidemią koronawirusa. Przedsiębiorców zachęcamy do skorzystania z poniższych udogodnień.

Udogodnienie 1. W ramach pakietu właściciele restauracji, kawiarni i barów, w których wciąż można zamówić jedzenie z dowozem do domu czy odbiorem własnym mają możliwość zarejestrowania się do bazy pn. "Wodzisławskie lokale z jedzeniem na wynos". Wszystkie skatalogowane miejsca będą reklamowane i promowane w miejskich social mediach, np.na Facebooku, Twitterze, Instagramie.

Bazę wodzisławskich lokali z jedzeniem na wynos można znaleźć, klikając tutaj.

Udogodnienie 2. Kolejnym udogodnieniem jest rezygnacja z pobierania opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania i niestrzeżonych płatnych parkingów miejskich. Tymczasowe wstrzymanie opłat jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i jest ściśle związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Udogodnienie 3. Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z czasowego zawieszenia płatności, czyli odroczenia terminów płatności i rozkładania na raty zobowiązań wobec miasta. Właściciel firmy jest uprawniony do:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku – dotyczy należności podatkowych których termin zapłaty jeszcze nie upłynął,

 • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

 • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę – dotyczy sytuacji gdy upłynie termin płatności podatku, a mimo to należność podatkowa nie zostanie uregulowana przez podatnika.

Przyznanie powyższych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych może nastąpić jedynie na wniosek podatnika i po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek (ważny interes podatnika, interes publiczny).

Udogodnienie 4. W obecnej sytuacji przedsiębiorcy mogą także skorzystać z ulg dot. wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przedsiębiorcy są uprawieni do:

 • złożenia/przesłania nowej, kolejnej deklaracji uwzględniającej ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, w terminie do 10 kwietnia,

 • w przypadku braku prowadzonej działalności w miesiącu kwietniu dla nieruchomości niezamieszkałych będzie można złożyć nową, kolejną deklarację obowiązującą od 1 kwietnia na kwotę 0,00 zł, w terminie do 10 maja.

Deklaracje o wysokości opłaty na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego mogą być składane drogą elektroniczną. Kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za cały miesiąc i nie można w wyniku zawieszenia działalności w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę.

Udogodnienie 5. Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych przedsiębiorców, którzy wskutek epidemii koronawirusa zmuszeni zostali do wstrzymania bądź ograniczenia działalności gospodarczej prowadzonej w lokalach użytkowych wynajmowanych od miasta Wodzisławia Śląskiego, prezydent podjął zarządzenie w sprawie odstąpienia od pobierania czynszu najmu gminnych lokali użytkowych oraz obniżki czynszu najmu gminnych lokali użytkowych i gruntów w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Polski stanu epidemii.

Pomoc będzie udzielana w dwojaki sposób:

 1. W formie odstąpienia przez miasto od pobierania czynszu za najem gminnych lokali użytkowych.

  Co zrobić?

Najemca, który wskutek ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego musiał wstrzymać prowadzenie działalności gospodarczej w najmowanym od miasta lokalu, powinien złożyć wniosek o odstąpienie od naliczania czynszu najmu wraz z oświadczeniem o wstrzymaniu działalności. Oświadczenie powinno zawierać informację, od kiedy działalność została wstrzymana.

Skan wniosku oraz oświadczenia (zeskanowane pisma podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania podmiotu) należy:

 • przesłać drogą elektroniczną na adres e- mailowy: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl - w przypadku umowy zawartej bezpośrednio z miastem Wodzisławiem Śląskim, 
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@domaro.com.pl - w przypadku umowy zawartej z miastem za pośrednictwem ...Domaro Sp. z o.o.
 1. W formie obniżenia czynszu najmu gminnych lokali użytkowych oraz najmu gruntów - obniżka może nastąpić do 90% obowiązującej stawki czynszu najmu. Obniżenie czynszu obejmuje lokale gastronomiczne, które nie zaprzestały działalności i w ramach których przygotowywana i podawana jest żywność na wynos oraz grunty, wykorzystywane przez tych przedsiębiorców.

Co zrobić?

Najemca z branży gastronomicznej, który ograniczył działalność gospodarczą, powinien złożyć wniosek o obniżenie czynszu wraz z oświadczeniem o ograniczeniu działalności. Oświadczenie powinno zawierać informację, od kiedy działalność została ograniczona.

Skan wniosku oraz oświadczenia (zeskanowane pisma podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania podmiotu) należy: 

 • przesłać drogą elektroniczną na adres e- mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl - w przypadku umowy zawartej bezpośrednio z miastem Wodzisławiem Śląskim,
 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@domaro.com.pl - w przypadku umowy zawartej z miastem za pośrednictwem ...Domaro Sp. z o.o.

Decyzja o udzieleniu pomocy będzie podejmowana indywidualnie. Więcej informacji dot. odstąpienia od pobierania czynszu najmu gminnych lokali użytkowych oraz obniżki czynszu najmu gminnych lokali użytkowych i gruntów można uzyskać pod adresem e-mailowym: m.panfil@wodzislaw-slaski.pl.

Informacje dot. sposobów składania formularzy w sprawach podatkowych oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć, klikając tutaj.