UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Przebudowa Parku Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim

Projekt, którego celem jest przebudowa Parku Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim i uatrakcyjnienie jego terenu oraz uporządkowanie kwestii estetycznych. Efektem przeprowadzonego projektu będzie poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni.

Priorytet: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

1.2 Ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze regionalnym

Tytuł: Przebudowa Parku Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim

Wartość projektu (koszty całkowite): 47 970,49 zł

Poziom dofinansowania: 70,53%

Okres realizacji: 2018

Opis projektu: Projekt ma na celu uatrakcyjnienie terenu, uporządkowanie kwestii estetycznych, korektę drzewostanu i związaną z nią wycinkę oraz nasadzenia.

W ramach wnioskowanego zadania polegającego na przebudowie zieleni w parku planuje się odnowienie szaty roślinnej oraz modyfikację istniejącego drzewostanu. Realizacja powyższych działań wymaga usunięcia drzew stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub mienia oraz kolidujących z układem kompozycyjnym.

Wycinka drzew uwzględnionych w zadaniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników parku, a także przyczyni się do przywrócenia dawnych osi widokowych poprzez odsłonięcia istotnych widoków w parku. Przebudowa zieleni obejmować będzie wykonanie nasadzeń zastępczych usuwanych drzew, nie uwzględniając przy tym zasady jeden za jeden. Powyższe wynika z koncepcji rewaloryzacji parku, w której założono, że dla uatrakcyjnienia terenu i przywrócenia czytelności wnętrz parkowych należy powstrzymać się od nasadzeń drzew w miejscach o ograniczonym dostępie światła słonecznego. Ponadto, projekt zakłada odnowienie szaty roślinnej i wprowadzenie innych gatunków roślin do parku.

Główny cel projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni.

Wskaźnik założony do osiągnięcia: Efekt ekologiczny - przywrócenie / zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze 2,46 ha