Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Tytuł projektu: Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b  w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

Całkowita wartość projektu (PLN): 4 685 466,31 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 3 252 606,19 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

Poddziałanie: 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

Okres realizacji: 12.04.2016-30.09.2019

Opis projektu: Przedmiotowy projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz zmianę zagospodarowania pomieszczeń byłego hotelu, zlokalizowanego przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, celem przystosowania obiektu na potrzeby centrum usług społecznych - Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego „Dziupla”. Zakres prac projektu obejmuje: roboty remontowo- budowlane, termomodernizację, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poddziałania 10.2.2 RPO WSL, jakim jest lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem