UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt uchwały ws. określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk

Prezydent Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Propozycje zmian, uwagi do projektu można składać na podpisanym formularzu zgłaszania uwag w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w terminie od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP-ie Miasta Wodzisławia Śląskiego, na oficjalnej miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2020

Formularz zgłaszania uwag

Ogłoszenia

Protokół z przeprowadzonych konsultacji