Projekt " U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę"

U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę

Tytuł projektu: U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę

Całkowita wartość projektu (PLN): 136 393,78

Kwota dofinansowania (PLN): 115 934,71

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01.01.2017r – 30.06.2018r

Opis projektu: Projekt „U źródeł rozwoju dziecka – widzę, słyszę, mówię, skaczę” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Publiczne Przedszkole nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w XII 2015 r w Publicznym Przedszkolu nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim, W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 dzieci ,(9K/11M) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie stwierdzonych deficytów, w ramach nowych dodatkowych zajęć.

W celu umożliwienia zdobycia 20 dzieciom umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowania właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowania postaw otwartości, samoakceptacji i samodzielności zostanie poszerzona oferta placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące ich szanse edukacyjne dzięki nabyciu nowych kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi przez 15 nauczycieli (15K) zatrudnionych w przedszkolu.

Dodatkowo dla potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, przedszkole zostanie wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie X.2017 - VI 2018 20 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Publicznego Przedszkola nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim w celu umożliwienia im zdobycia umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości, samoakceptacji i samodzielności poprzez poszerzenie oferty placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu w okresie I 2017 - Vi 2018 nowych umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli z placówki, kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w wieku przedszkolnym.