UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt "U źródeł rozwoju dziecka – edycja 2"

Tytuł projektu: U źródeł rozwoju dziecka – edycja 2

Całkowita wartość projektu (PLN): 114 036,25

Kwota dofinansowania (PLN): 96 930,81

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01.01.2020r – 30.06.2021r

Opis projektu: Projekt „U źródeł rozwoju dziecka – edycja 2" jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Publiczne Przedszkole nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w V 2019 r w Publicznym Przedszkolu nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim, W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 15 dzieci ,(6K/9M) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie stwierdzonych deficytów, w ramach nowych dodatkowych zajęć. W celu umożliwienia zdobycia 15 dzieciom umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowania właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowania postaw otwartości, samoakceptacji i samodzielności zostanie poszerzona oferta placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące ich szanse edukacyjne dzięki nabyciu nowych kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami przez 15 nauczycieli (15K) zatrudnionych w przedszkolu. Dodatkowo dla potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, przedszkole zostanie wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie X.2020 - VI 2021 15 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Publicznego Przedszkola nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim w celu umożliwienia im zdobycia umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości, samoakceptacji i samodzielności poprzez poszerzenie oferty placówki wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące ich szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej dzięki nabyciu w okresie I 2020 - VIII 2020 nowych umiejętności i kompetencji zawodowych 15 nauczycieli z placówki, kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w wieku przedszkolnym .

Rekrutacja do projektu:

Rekrutację uczestników i uczestniczek do projektu prowadzi Dyrektor Publicznego Przedszkolna nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Rekrutacja  trwa.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się Regulaminem rekrutacji do projektu oraz pobrać (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3) i złożyć w Publicznym Przedszkolu nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim .

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu Kompetentnie wykształceni (link regulamin)

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko  (link)

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej nauczyciel  (link)

Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika projektu dziecko  (link)

Załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika projektu nauczyciel  (link)

Załącznik nr 3 – deklaracja dziecko  (link)

Załącznik nr 3 – deklaracja nauczyciel  (link)