UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Projekt Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk – Etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych

Jednym z ważniejszych projektów unijnych była budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych.

Tytuł projektu: Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk –
Etap 2 : budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych
Całkowita wartość projektu (PLN):
1 360 896,16
Wartość dofinansowania(PLN) : 932 219,33
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Priorytet: V. Środowisko
Działanie: 5.2 Gospodarka odpadami
Okres realizacji: 2010 - 2011

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa linii sortowniczej zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności ok. 20 000 Mg/rok. Inwestycja wspomaga zwiększenie poziomu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Wodzisławia Śląskiego i gmin: Marklowice, Pszów i Radlin. Przeprowadzona analiza istniejących problemów w obszarze zarządzania i gospodarki odpadami na terenie Miasta Wodzisław Śląski wskazała na kluczowy problem, jakim jest zbyt niski poziom zagospodarowania odpadów komunalnych odprowadzanych z terenu Wodzisławia Śląskiego w globalnej ilości wytwarzanych odpadów na tym obszarze. Jest to sytuacja skrajnie niekorzystna dla środowiska naturalnego w dalszej perspektywie czasu oraz dla lokalnej i regionalnej gospodarki. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania przebudowanego/wyremontowanego zakładu segregacji odpadów oraz 54,79 Mg/dobę wydajności przebudowanego/wyremontowanego zakładu segregacji odpadów. W ramach projektu nastąpiła m.in poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie życia w czystszym i bezpieczniejszym środowisku naturalnym, ochrona walorów naturalnych i przyrodniczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów w środowisku, neutralizacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska ze strony produktów ubocznych składowanych odpadów, poprawa parametrów środowiskowych obszaru, redukcja ładunków zanieczyszczeń w odciekach ze składowania, odzysk surowców wtórnych. Została wykonana: budowa lekkiej wiaty nad polem rozładunku przywozowych odpadów (z siatką zapobiegającą wywiewanie lekkich frakcji), budowa posadzek i fundamentów pod ciąg technologiczny linii, budowa wiaty nad końcową częścią linii sortowniczej, budowa kanału technologicznego pod podnośnik zakładowy i kosz zasypowy, budowa kanału technologicznego pod uwagę samochodową, zainstalowanie kompletnej linii sortowniczej oraz włączenie jej do istniejącej kabiny sortowniczej.

 Strona projektu: http://www.skmwodzislaw.eu/
Galeria