Programy i raporty

Wodzisław Śląski wie, jak istotne dla naszego życia jest środowisko naturalne. Dlatego też cały czas pracuje się nad jego poprawą. W tym celu wytyczone zostały konkretne kierunki, z którymi zapoznać się można poniżej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Wodzisławia Śląskiego do 2020 roku

aktualizacje "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Wodzisławia Śląskiego do 2020 roku":

Uchwała nr XXIX/298/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Uchwała nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Program Ochrony Środowiska

Miasto Wodzisław Śląski przystąpiło do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2024”. Dokument wyznacza ramy polityki ekologicznej Miasta, na podstawie aktualnego stanu środowiska. Program określał będzie zadania krótko i długoterminowe, mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego w mieście, a także środki niezbędne do osiągnięcia wyznaczonego celu, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Głównym celem Programu jest zrównoważony rozwój miasta z trzymaniem jego unikalnych i cennych wartości przyrodniczych.

Opracowywany dokument będzie kontynuacją „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2019”

Miasto Wodzisław Śląski informuje o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2020-2024”.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 30 września 2020 r.

LINK DO DOKUMENTU W BIP