Program nauki pływania - czas, start!

We wtorek, 13 lutego rozpoczął się trwający 10 tygodni program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych. W ministerialnym projekcie „Umiem pływać” bierze udział udział aż 574 dzieci, uczących się na co dzień w wodzisławskich podstawówkach.

Program nauki pływania w wodzisławskich placówkach oświatowych jest finansowany ze środków miasta oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozyskane dzięki partnerstwu miasta i Młodzieżowego Klubu Sportowego Odra Centrum Wodzisław Śląski środki na realizację programu to 88 tys. zł.

Zajęcia na Mancie

Zajęcia przez cały okres trwania programu odbywać będą się na Krytej Pływalni „Manta”. Na każdego ucznia przypadają dwie godziny lekcyjne tygodniowo.

Przypomnijmy, że główne cele programu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,

  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.