Profilaktyka, wsparcie, pomoc ...

Profilaktyka, wsparcie, pomoc - rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla"

Tytuł projektu: Profilaktyka, wsparcie, pomoc – rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego Dziupla - nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-01GH/19-00

Nazwa Beneficjenta: Miasto Wodzisław Śląski

Realizator: Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "Dziupla”

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.

Okres realizacji: 01.07.2021 r. - 30.11.2022 r.

Cel projektu: Celem głównym projektu będzie wyjście z bezradności wychowawczo - opiekuńczej 60 (26 K) rodziców oraz stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla 68 (34 K) dzieci i młodzieży wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta Wodzisławia Śląskiego. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny świadczonych przez WPWD „Dziupla” i realizację celów szczegółowych, takich jak: zapobieganie odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowanie więzi rodzinnych, poprawę kondycji psychicznej (asystentura, pedagog rodzinny, mediacje), wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej (warsztaty, arteterapia, socjoterapia, logopedia), poznawanie swoich mocnych stron, organizację czasu wolnego dzieci (praca podwórkowa, zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe).

Koszty całkowite projektu: 356 875,00 zł

Wartość dofinansowania ogółem: 331 893,75 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 303 343,75 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 28 550,00 zł

ZAKRES WSPARCIA

 1. asystentura rodzinna - 72 osoby objęte wsparciem (48 dorosłych, 24 dzieci),

 2. poradnictwo prawne - 20 dorosłych objętych wsparciem,

 3. animacja społeczno-kulturalna - 20 dzieci objętych wsparciem,

 4. pedagog rodzinny - 50 osób objętych wsparciem (30 dorosłych i 20 dzieci),

 5. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - problem uzależnień - 36 dzieci objętych wsparciem,

 6. zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci - zaburzenia zachowania - 24 dzieci objętych wsparciem,

 7. wolontariat senioralny - kółko szachowe - 10 dzieci objętych wsparciem,

 8. warsztaty poprawiające umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego - 40 osób objętych wsparciem (20 dzieci i 20 dorosłych),

 9. profilaktyka zdrowia psychicznego - warsztaty dla rodziców - 24 osoby dorosłe objęte wsparciem,

 10. instytucja rodzin wspierających - 10 rodzin objętych wsparciem,

 11. zajęcia z języka niemieckiego - 8 dzieci objętych wsparciem,

 12. zajęcia z języka czeskiego - 12 dzieci objęte wsparciem,

 13. komunikacja bez przemocy 32 osoby dorosłe objęte wsparciem.

DLA KOGO REALIZOWANY JEST PROJEKT

1. Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn. zm.),

 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.),

 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020,

 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością,

 8. osoby niesamodzielne,

 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności.

2. Wnioskodawca musi być mieszkańcem Wodzisławia Śląskiego.
3. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z podobnego wsparcia w ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
4. Wnioskodawca nie mógł skorzystać z tego samego rodzaju wsparcia w innym projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Wsparcie oferowane w ramach projektu jest bezpośrednio związane z usługami społecznymi świadczonymi przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego "Dziupla", związanymi z rozwijaniem środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wsparciem i rozwojem form pracy z rodziną wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.