UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Prezydent z absolutorium z wykonania budżetu

Prezydent miasta Mieczysław Kieca otrzymał wczoraj, tj. 22 czerwca na sesji Rady Miejskiej absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego udzieliła Mieczysławowi Kiecy absolutorium. Dwunastu radnych było za, dwóch przeciw, sześciu radnych wstrzymało się od udzielenia głosu, jeden był nieobecny.

Dochody miasta w 2021 r. wyniosły 261 665 669,87 zł,. Wydatki wyniosły 256 469 352,09 zł.

Ponadto wodzisławscy radni po debacie nad Raportem o stanie miasta za 2021 rok zagłosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania prezydentowi naszego miasta. Jedenastu radnych było przeciw, ośmiu za, jeden wstrzymał się od głosu, natomiast jeden był nieobecny.

Sytuacja finansowa miasta w 2021 roku

W jakiej sytuacji finansowanej znajdował się Wodzisław Śląski w 2021 roku? Temat ten przybliżamy został w tegorocznym Raporcie o stanie miasta za rok 2021. Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem czy kwoty wyemitowanych papierów wartościowych.

  1. Wykonanie dochodów ogółem: 261 665 669,87 zł, w tym:

  1. wykonanie dochodów własnych: 129 500 603,36 zł,

  2. udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 49,49 proc.,

  3. wykonanie dochodów bieżących: 248 504 568,48 zł, w tym:

  • dochodów z majątku: 18 007 955,03 zł,

  1. wykonanie dochodów majątkowych: 13 161 101,39 zł, w tym:

  • dochodów z majątku: 3 281 653,37 zł.

  1. Wykonanie wydatków ogółem: 256 469 352,09 zł, w tym:

a. wykonanie wydatków majątkowych: 27 332 874,80 zł,

b. udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 10,66 proc.,

c. wykonanie wydatków bieżących: 229 136 477,29 zł.

3. Zadłużenie ogółem: 75 874 958,76 zł (w roku 2020: 70 955 832,15 zł), w tym:

a. wskaźnik kwoty długu do dochodów ogółem: 29 proc.

4. Nadwyżka operacyjna: 19 368 091,19 zł.

5. Nadwyżka budżetu: 5 196 317,78 zł.

6. Przychody budżetu: 63 671 526,88 zł, w tym:

a. kwota wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu: 10 000 000 zł,

b. kwota pożyczki: 4 027 607,61 zł,

c. kwota kredytu: 3 910 000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (uchwała nr 4200/V/58/2022 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 22 kwietnia 2022 roku). Budżetu, który uchwalony przez Radę Miejską Wodzisławia Śląskiego został na sesji 21 grudnia 2020 roku.