Prezydent z absolutorium

Prezydent Mieczysław Kieca otrzymał dziś absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Decyzję radnych o przyznaniu absolutorium prezydentowi Mieczysławowi Kiecy poprzedziło wystąpienie skarbnika miasta Jacka Matyi. Przedstawił on sprawozdanie finansowe miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016, a także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2016 zaprezentowała jej przewodnicząca - Helena Osińska.

Rada Miejska udzieliła Mieczysławowi Kiecy absolutorium zdecydowaną większością głosów. 1 osoba głosowała przeciwko, jedna wstrzymała się od głosu. 

Dochody miasta w 2016 r. wyniosły 182 687 749 zł, czyli 95,5 % planu. Wydatki wyniosły 173 231 635 - 90 % planu. Rok zakończył się budżetową nadwyżką w wysokości 9 mln zł. 

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej poprzedzającym przyznanie absolutorium.