Praca w Wydziale Finansów UM

Do 26 kwietnia zainteresowani pracą w Urzędzie Miasta powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem trwają poszukiwania kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Finansów.

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie średnie ekonomiczne, policealne ekonomiczne, pomaturalne ekonomiczne lub wyższe o kierunku ekonomia, zarządzanie, rachunkowość oraz 2-letni staż pracy. Pożądane jest doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej jednostek budżetowych. Konieczność stanowi znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i innych ważnych dokumentów, przydatnych w pracy referenta. Komisja konkursowa będzie również zwracać uwagę na umiejętność obsługi komputera. Ważne, by kandydat był osobą komunikatywną, która potrafi pracować w zespole i jest odporna na stres.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku będą należeć m.in.:

 • prowadzenie ewidencji zobowiązań wraz z ewidencją wypłat,
 • przygotowywanie dokumentów do dokonania przez Głównego Księgowego wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • przygotowywanie sprawozdań jednostkowych do sporządzenia sprawozdania zbiorczego gminy, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań kwartalnych wysyłanych do KBW, UW i RIO,
 • sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów zakupowych (faktur) oraz ich dekretacja,
 • wprowadzanie faktur do ewidencji księgowej,
 • przygotowanie przelewów bankowych,
 • wprowadzanie wypłat bankowych do ewidencji księgowej,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków dotyczących zmian w planie dochodów budżetu (dysponent Organ),
 • prowadzenie ewidencji weksli na koncie pozabilansowym,
 • prowadzenie rejestru weksli oraz wykonywanie innych czynności związanych z tym rejestrem,
 • pomoc przy ewidencji majątku trwałego i wyposażenia Urzędu Miasta,
 • współudział przy inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych (spis z natury oraz kontrola prawidłowości spisu).

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 26 kwietnia, w Biurze Obsługi Klienta).

Pierwsza umowa z wybranym kandydatem zostanie zawarta na czas określony na okres 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (link).