Pozyskaliśmy dodatkowe środki na wymianę kotłów

Miasto uzyskało dofinansowanie dla projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego" w rozstrzygniętym 15 grudnia br. naborze z poddziałania 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie naszego miasta. W ramach projektu planowana jest wymiana nieefektywnych źródeł ciepła, tj. kotłów na paliwa stałe klasy nie wyższej niż klasa 3 według normy PN-EN 303-5:2012 na nowoczesne, efektywne i ekologiczne ogrzewanie w budynkach jednorodzinnych na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, a dofinansowaniem objęte zostały następujące technologie:

  • instalacje kotła gazowego kondensacyjnego,
  • instalacje kotła na pellet,
  • instalacje węzła cieplnego,
  • instalacje pow. pompy ciepła c.o.

Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji (np. PM2,5 i PM10), a także emisji CO2, co przełoży się na lepszą jakość powietrza i przyczyni się do stopniowego ograniczenia negatywnych zmian klimatu.

Realizacja projektu przewidziana jest na rok 2022. Nowe źródła ciepła uzyska 39 budynków naszego miasta. Łączna wartość przewidzianych w ramach projektu grantów szacowana jest na 490 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie ok. 414 tys. zł.

Przypomnijmy, iż w trakcie oceny znajduje się planowany na lata następne II etap projektu - "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego - etap II".

Warto podkreślić, iż projekt stanowi kolejny krok w walce z niską emisją. W ubiegłych latach miasto z sukcesem pozyskiwało środki m.in. na modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej - projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim" czy też termomodernizację komunalnych obiektów mieszkaniowych - "Eko starówka - poprawa efektywności energetycznej komunalnej infrastruktury mieszkaniowej w Wodzisławiu Śląskim" oraz "Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Miasta Wodzisławia Śląskiego". Projekty zostały dofinansowane z tej samej osi priorytetowej - IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.