Potencjał miasta

Wodzisław Śląski jest miastem o potencjale, który naprawdę warto poznać.

Wodzisław Śląski jest miastem o charakterze przemysłowo-usługowym liczącym 47 000 mieszkańców, zajmuje powierzchnię 49,51 km2. Jako centrum powiatu wodzisławskiego, wraz z przyległymi gminami, tworzy aglomerację zamieszkiwaną przez 158 000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia oraz rozmieszczenie ludności w promieniu 100 km od Wodzisławia Śląskiego, charakterystyka aktywności gospodarczej i ogólna struktura lokalnego przemysłu i handlu dobrze warunkują potencjał rozwojowy miasta. Dziesiątki tysięcy mieszkańców okolic Wodzisławia stanowią sporą siłę nabywczą. Wodzisław Śląski jest jednym z miast zlokalizowanych w pobliżu śląskiego obszaru metropolitalnego, który nie tylko w skali polskiej, ale też europejskiej, wyróżnia zagęszczenie sieci osadniczej. W zasięgu 100 km od miasta mieszka ok. 9 mln ludzi.

Rozwojowi przedsiębiorczości na terenie Wodzisławia Śląskiego sprzyja obecność świetnie wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Rozbudowana sieć szkolnictwa kształci poszukiwanych na rynku pracy fachowców. Pracodawcy z wielu branż nie mają problemu z rekrutowaniem w powiecie wodzisławskim dobrze wykształconych i przygotowanych do wykonywania zawodu pracowników. Miasto, dysponując szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Młode, wykształcone społeczeństwo to zdecydowany atut Wodzisławia Śląskiego, a zarazem jego największy potencjał.

Największe szanse rozwoju w mieście mają branże działające w sferze wysokich techologii. Między innymi w tym celu w 2014 roku został powołany do życia Klaster Technopolia Śląska, którego celem jest działalność na rzecz rozwoju branży Hi-Tech w regionie. Predestynowane są również firmy szeroko pojętej gałęzi przemysłu elektromaszynowego.


Roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

l) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od l ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.
1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni. 

2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –
2% wartości określonej na podstawie art., 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 
Wydatki na inwestycje własne Miasta w stosunku do wydatków ogólnych budżetu Miasta

Rok Wydatki ogólne Wydatki z budżetu

 na inwestycje własne Miasta

Wydatki na inwestycje

 w stosunku do wydatków ogólnych

2010 134 068 632,71 33 885 467,07 25,27
2011 137 568 606,55 36 256 146,42 26,35
2012 119 926 180,04 15 175 292,20 12,65
2013 119 089 794,93 11 870 294,97 9,96
2014 138 350 395,22 26 236 364,06 18,96
2015 144 892 062,56 30 758 238,20 21,23

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim)

  Liczba uczniów ogółem Liczba uczniów w technikach i szkołach zawodowych
Powiat wodzisławski 4535 3155
Wodzisław Śląski 3445 2330

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego i Wodzisławia Śląskiego w roku 2015 (dane Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim).

  Liczba absolwentów ogółem Liczba absolwentów techników iszkół zawodowych
Powiat wodzisławski 1346 957
Wodzisław Śląski 1016 627

POTENCJAŁ GOSPODARCZY

Struktura przedsiębiorstw według form prawnych (GUS, 2015)

Ogółem – 4088, w tym:
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 2922
spółki handlowe – 348
spółki z udziałem kapitału zagranicznego – 45
spółdzielnie – 12
pozostałe – 761

Struktura przedsiębiorstw według form PKD (GUS, 2015)

przemysł i budownictwo, wytwarzanie i zaopatrzenie w media – 821
handel i transport – 1364
usługi dla biznesu – 377
hotele i restauracje – 160161
inne – 1139

Firmy według wielkości (GUS, 2015)

mikroprzedsiębiorstwa – 3862
małe firmy – 179
średnie firmy – 44
duże przedsiębiorstwa – 3

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców (GUS, 2015)

2009 775
2010 796
2011 783
2012 812
2013 828
2014 835
2015 840

Kapitał ludzki:

Pracujący w 2014 r. (GUS) – 10 199

Ludność w wieku produkcyjnym w 2015 r. (GUS) – 30 073
w tym kobiety – 14 342

Bezrobotni w 2015 r. (PUP) – 1536
w tym kobiety – 928
osoby do 25 roku życia – 272
osoby powyżej 50 roku życia – 350

Największe inwestycje zrealizowane w ostatnich latach:

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski
Etap I – 32.584.625,53 zł
w tym Etap I zadanie 2 i 6 – 22.625.890,14
Etap I zadanie 4 – 1.614.129,86
Etap I zadanie 5 – 4.614.359,96
Etap I zadanie 7 – 3.730.245,57
Etap II 21.589.380,57
Całkowity koszt inwestycji – 54.174.006,10

W ramach ww. inwestycji wykonano:
1. Przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ulicy Matuszczyka.
2. Budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Matuszczyka, 26 Marca, Radlińska.
3. Przebudowę ulicy 26 Marca na odcinku od skrzyżowania z ul. Radlińską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej.
4. Budowę nowej drogi (ul. Armii Krajowej) od zjazdu do Tesco do skrzyżowania z ul. Rybnicką.
5. Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Rybnicką.
7. Budowę drogi wraz z wiaduktem łączącej ul. Rybnicką z ul. Marklowicką.
8. Budowę sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Marklowickiej i Łużyckiej.

Miejski System Informacji Przestrzennej – połączenie w jeden system informatycznych baz danych funkcjonujących w Urzędzie Miasta w celu maksymalnego wykorzystania zawartych w nich informacji.
Koszt projektu – 3.114.671,49 zł

Budowa parkingu przy ul. Paderewskiego w dzielnicy Zawada – Utworzenie 47 nowych miejsc parkingowych
Koszt inwestycji – 747.580,62 zł

Rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury przy ul. Kubsza 17.
Koszt inwestycji – 921.722,70 zł

Likwidacja zalewiska „SAKANDRZOK”
Likwidacja istniejącego zalewiska przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Koszt inwestycji – 2.007.664,87 zł

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w Parku Miejskim wraz z budową placu zabaw.
Koszt inwestycji – 648.595,02 zł

Remont i termomodernizacja budynku 4 B Urzędu Miasta Wodzisław Śląski jako zadanie zrealizowane, w drugim etapie realizacja remont i termomodernizacji budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.
Koszt zadania zrealizowanego – 2.636.765,44 zł, zaś wartość szacunkowa zadania realizowanego – 2.450.000,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku.
Koszt inwestycji – 912.981,97 zł

 Rodzinny Park Rozrywki
W ramach budowy Rodzinnego Parku Rozrywki zrealizowano następujące atrakcje:
– amfiteatr wraz z miejscami dla małej gastronomii,
– budynek toalet publicznych i wypożyczalni rowerów,
– boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną, i dwa połączone boiska do gry w siatkówkę i badmintona,
– duży skate park,
– miejsca przeznaczone do rekreacji,
– cztery tory do gry w bule,
– tor do gry w kapsle,
– kręgle rosyjskie,
– tory dla modeli jeżdżących,
– tory rowerowe: racingowy, slop style i dirty,
– park linowy,
– arena do gry w chowanego z górką saneczkową,
– labirynt
– plac zabaw dla trzech grup wiekowych „Bobas“, „Maluch“ i „Junior“,
– parking,
– a także trasy rowerowe, trasy piesze, ścieżki rowerowe, ścieżka zdrowia łącznie ze strzelnicą i główny szeroki ciąg pieszo- jezdny.
Cały teren jest oświetlony i monitorowany.
Całkowity koszt inwestycji – 27.800.000,00 zł

Największe inwestycje w trakcie realizacji:

Droga łącząca ulice Młodzieżową oraz Olszyny
Inwestycja usprawniła dojazd do strefy inwestycyjnej w Kokoszycach, w tym terenów włączonych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i mieszkańców tej części miasta.

W ramach inwestycji powstał nowy odcinek drogowy o o długości 900 m oraz szerokości 7 m, skrzyżowanie z ulicą Olszyny, przebudowano skrzyżowanie z ulicą Młodzieżową, powstały chodniki, oświetlenie uliczne oraz stanowiska postojowe.

Koszt zadania – 3.844.035,32 zł.

Największe inwestycje w przygotowaniu

Budowa Drogi Głównej Południowej
Szacowana wartość inwestycji – 900 mln zł.

Droga Główna Południowa przejmie ruch z drogi wojewódzkiej DW 933 na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Rydułtowach do skrzyżowania z ul. Jastrzębską w Mszanie. Pozwoli ona na sprawne skomunikowanie Godowa, Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Rydułtów, a także Raciborza (miasto subregionalne) z autostradą A-1 (węzeł w Mszanie), co ma szczególne znaczenie dla rozwoju całego Subregionu Zachodniego. Jej długość wyniesie ok. 23 km.
Podstawowymi celami budowy Drogi Głównej Południowej są:
· poprawa standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego;

· dostosowanie sieci drogowej do znacznie wzrastającego ruchu kołowego;
· dostosowanie standardów podróży do współczesnych wymogów europejskich;
· ułatwienie i przyspieszenie restrukturyzacji regionu;
· skomunikowanie terenów przeznaczonych dla celów inwestycyjnych;
· budowa drogi pełniącej funkcję obwodnicy dla miast Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy
oraz gmin Mszana i Godów;
· poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami;
· zmniejszenie emisji spalin i hałasu, oraz poprawa warunków środowiska w korytarzach transportowych.

Ważne instytucje do współpracy:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
Tel.: +48 22 334 98 00
Fax: +48 22 334 99 99
e-mail: invest@paiz.gov.pl 
  www.paiz.gov.pl 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
Tel.: +48 (32) 774 0 068
e-mail: annarogowska@slaskie.pl 
  www.invest-in-silesia.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
Podstrefa Jastrzębsko-Żorska
ul. Muzealna 1/1
44-240 Żory
tel.: +48 32 435 16 16,
e-mail: zory@ksse.com.pl
  www.ksse.com.pl

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 607 313 550
e-mail: biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl
  www.ig.wodzislaw.pl

Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
ul. Zamkowa 5
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 455 49 85
e-mail: biuro@cech.wodzislaw.pl
  www.cech.wodzislaw.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Michalskiego 12
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 459 29 80
e-mail: sekretariat@pup-wodzislaw.pl
  www.pup-wodzislaw.pl