Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbędzie się 21 czerwca - początek o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta, w sali nr 23.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacje Prezydenta Miasta :

- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,

- o sposobie realizacji interpelacji radnych.

3. Informacja na temat stanu sanitarno-epidemiologicznego w Wodzisławiu Śląskim.

4. Stan przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

5. Plan remontów placówek oświatowych.

6. Sprawozdanie finansowe Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2016 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok, informacja o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok,

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,

d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Wodzisławia Śląskiego,

e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Wodzisławia Śląskiego za 2016 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok,

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

7. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2017 rok Nr XXVI/258/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku,

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2017-2030,

c) w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych Policji,

d) w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/162/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie nadania Statutu Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży,

e) w sprawie zasad używania herbu, flagi i hejnału Miasta Wodzisławia Śląskiego,

f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku,

g) w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020”.

8. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

9. Przyjęcie planów prac Komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2017 roku.

10. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2017 roku

11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła
się w dniu 31 maja 2017 r.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.