Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim

Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim.

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim

Całowita wartość projektu (PLN): 4 844 765,86 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 3 255 474,28 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Okres realizacji: 30.10.2015 r. do 31.01.2019 r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim, w której zakres wchodzi wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują przede wszystkim zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynku SP3, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu użytkowników (uczniowie, personel placówki, nauczyciele, rodzice). W likwidacji „niskiej emisji” zaplanowano modernizację węzła cieplnego polegającą na dostosowaniu go do zmienionych potrzeb energetycznych obiektu.