Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

W dniu 8 maja 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, na kwotę 2 367 915,27 zł.

W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. oraz c.w.u w zakresie budynków użyteczności publicznej w Wodzisławiu Śląskim tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie - wymiana źródła ciepła,
- Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - wymiana źródła ciepła,
- Ochotnicza Straż Pożarna Radlin II - wymiana źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu-Jedłowniku - wymiana źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie - wymiana źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wodzisławiu- Turzyczce - wymiana źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne,
- Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. - wymiana źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne, a także zastosowanie opraw LED i montaż instalacji OZE.


Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, jak również na znaczącą poprawę komfortu użytkowników.