Ponad 20 tys. nowych krzewów i drzew w mieście

W ciągu kilkunastu miesięcy, w ramach najważniejszych projektów inwestycyjnych, w naszym mieście posadzimy ponad 20 tys. nowych krzewów i drzew, w tym ok. 3,5 tys. tych drugich. Do tych liczb dojdzie także blisko 28 tys. innych nasadzeń, takich jak kwiaty i trawy ozdobne. Musi zostać to jednak poprzedzone niezbędnymi, uzasadnionymi i nieraz zgodnymi z prawami natury działaniami związanymi z wycinką roślinności.

Wśród najważniejszych projektów, w ramach których w Wodzisławiu Śląskim pojawią się nowe nasadzenia, znalazły się:

 • projekt rewaloryzacji Parku Miejskiego,
 • projekt rozwoju terenów zieleni,
 • rewitalizacja Dworca Kolejowego i budowa Centrum Przesiadkowego,
 • budowa Centrum Usług Społecznych.

Rewaloryzacja Parku Miejskiego

W wodzisławskim Parku Miejskim rozpoczęły się prace mające na celu przede wszystkim dobro i przyszłość tej części miasta. Zgodnie z zaleceniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach miasto przystąpiło do prac porządkujących i pielęgnujących występujący tam drzewostan. Konserwator wydał pozwolenie na działania w zakresie wycinki i nasady drzew, zgodnie z którym usunięciu podlegać będzie niecałe 10% wszystkich drzew i krzewów rosnących w Parku Miejskim. Łączna ilość, zgodnie z opracowaniem sporządzonym w czerwcu 2015 r., wynosiła 472 szt.

Drzewa podlegają usunięciu z różnych powodów. Na podstawie informacji przekazanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, wśród przyczyn można wyróżnić m.in.: obumarcie lub obumieranie drzew, liczne rany wgłębne, wypróchnienia, ubytki kominowe, suche gałęzie, brak kory, grzyby, ociosane, rozłamane lub zrośnięte pnie, kolidowanie z innymi drzewami czy nawet pochylenia na ulicę lub ścieżki.

Zgodnie z zaleceniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach drzewa powinny zostać usunięte poza okresem lęgowym ptaków tj. do końca lutego br.

Usuwane drzewa zostaną zastąpione nowym układem kompozycyjnym w ramach uzgodnionej z konserwatorem, kompleksowej rewaloryzacji parku. Tym sposobem w wodzisławskim Parku Miejskim pojawią się nowe gatunki, m.in. takie jak: klon palmowy, klon pospolity, klon czerwony, grab pospolity, grujecznik japoński, miłorząb dwuklapowy, iglicznia trójcierniowa, ambrowiec amerykański, magnolia pośrednia, jabłoń kwiecista, metasekwoja chińska, świerk serbski, sosna czarna, wiśnia, wiśnia wczesna, wiśnia piłkowana, daglezja zielona czy wierzba płacząca.

Zaplanowano, że nasada nowych drzew odbywać się będzie od marca do końca września 2018 r., z uwzględnieniem przewidzianych literaturą fachową terminów sadzenia drzew liściastych i iglastych. Prace w terenie realizowane będą przez Piotra Kamińskiego z Żor prowadzącego działalność pod nazwą „Pielęgnacja Drzew”.

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z wytycznymi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz opracowaną przez prof. Krzysztofa Rostańskiego koncepcją rewaloryzacji Parku Miejskiego (Krzysztof Rostański - prof. zw. dr hab. nauk przyrodniczych, polski botanik, specjalista w zakresie taksonomii roślin, autor monografii i prac naukowych, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Botaniki Systematycznej w latach 1977-2004, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego). Koncepcja ta została zaakceptowana przez czuwającego nad dobrem wodzisławskiego parku Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Rozwój terenów zieleni

4 994 367,44 zł to wartość projektu rozwoju terenów zieleni, na który nasze miasto pozyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki realizacji projektu zmieni się sześć lokalizacji na terenie Wodzisławia Śląskiego, o łącznej powierzchni 12,2 ha. Poziom dofinansowania to 85%. Środki przyznawane są w ramach działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego POIiŚ 2014-2020. Efekt? Miasto zagospodaruje w sumie 4,5 ha dotychczasowych nieużytków.

Tereny, które ulegną zmianom w ramach projektu:

Teren A - stanowiący obszar przy wąwozie Staszica (ul. 26 Marca, ul. Armii Krajowej, skwer przy rondzie Europejskim).

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto. Obecnie większa część obszaru jest niezagospodarowana. Tzw. wąwóz Staszica za osiedlem Staszica przy ul. 26 Marca stanowi teren o znacznych różnicach wysokości terenu porośnięty nieuregulowaną zielenią niską i wysoką. Liniowa przestrzeń opracowania znajdująca się przy ul. Armii Krajowej stanowi skarpy nasypu jezdni. Obecnie na tym nasypie dobrze rosną jedynie trawy, a młode krzewy iglaste oraz drzewa sadzone na skarpach usychają. Skwer przy Rondzie Europejskim stanowi teren nieużytków. Zieleń wysoka i niska na tym fragmencie opracowania jest nieuregulowana, częściowo chora, widoczne są zmiany antropomorficzne (nasypy ziemi).

Cały obszar objęty opracowaniem sąsiaduje z zabudową wielorodzinną (głownie od południa), polami uprawnymi (od północno-zachodniej strony), niewielkimi ogródkami działkowymi (od północy) oraz funkcjami usługowymi (od strony północno-wschodniej). Skarpa przy ul. Armii Krajowej oraz skwer przy Rondzie Europejskim znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego ul. Armii Krajowej oraz ul. Rybnickiej stanowiącą drogę krajową nr 78.

Teren A - o pow. 33 739,81 m kw., przy czym 75,80% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
 • łąki kwietne,
 • elementy małej architektury - ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe, tablice edukacyjne, tablice informacyjne,
 • karmniki, poidła, budki dla ptaków, hotele dla owadów zapylających,
 • podesty drewniane,
 • oświetlenie terenu,
 • stojaki rowerowe,
 • grill betonowy,
 • ogrodzony plac zabaw dla psów,
 • ściana oporowa z gabionów,
 • chodniki, ciągi pieszo-rowerowe,

Teren B - stanowiący obszar przy wąwozie Tysiąclecia (ul. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego, ul. Piastowska, ul. PCK).

W skład tego terenu wchodzą pomniejsze obszary znajdujące się przy ul. Piastowskiej, graniczące z ul. 26 Marca. Kolejna z części stanowi naturalnie ukształtowany wąwóz zw. wąwozem Tysiąclecia, znajdujący się pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Wojska Polskiego. Trzecią część składową terenu stanowi tzw. wąwóz PCK znajdujący się przy ul. PCK.

Obszar znajdujący się przy ul. Piastowskiej stanowi teren zieleni osiedlowej częściowo urządzonej. Sąsiaduje z budynkami wielorodzinnymi, garażami. Na terenie wąwozu Tysiąclecia występuje zieleń wysoka i niska, nieurządzona, niezagospodarowana. Wąwóz stanowi łącznik pomiędzy osiedlem przy ul. Piastowskiej a ul. Daszyńskiego. Obszar sąsiaduje z zabudową wielorodzinną.

Na terenie wąwozu PCK panują zbliżone warunki jak w wąwozie Tysiąclecia. Teren graniczy z strefą mieszkaniową i usługową.

Obecnie tereny obu wąwozów są niezagospodarowane, drzewa posiadają połamane konary, uszkodzenia spowodowane działalnością człowieka. Krzewy na obszarze rozrastają się w niekontrolowany sposób, stanowią siedlisko niewielkich ptaków.

Teren B, podobnie jak Teren A, znajduje się w dzielnicy Nowe Miasto Wodzisławia Śląskiego.

Teren B - o pow. 38 493,27 m kw., przy czym 79,99% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
 • elementy małej architektury - ławki, stoły, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, donice kwiatowe (plantery), tablice informacyjne,
 • wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu,
 • elementy żywej architektury, elementy sensoryczne,
 • murki oporowe z gazonów,
 • karmniki, poidła, budki dla ptaków,
 • elementy siłowni zewnętrznej,
 • elementy parków sensorycznych,
 • pojedyncze elementy zabawowe,
 • siedziska z gabionów,
 • elementy żywej architektury (tunel z wierzby wiciowej ożywającej wiosną itp.)
 • kwatery ogrodowe,
 • wykonanie górki saneczkowej na jednej z ścian wąwozu,
 • chodniki.

Teren C - stanowi obszar przy ul. Jana Pawła II, ul. S. Żeromskiego, ul. B. Prusa.

Na Teren C składają się dwa pomniejsze obszary, jeden przy ul. Jana Pawła II (obejmuje dwa skwery zielone oraz pas zieleni przy jezdni) oraz obszar osiedla przy ulicach S. Żeromskiego, B. Prusa, E. Orzeszkowej (zieleń osiedlowa).

Obszar przy ul. Jana Pawła II znajduje się w pobliżu nowo projektowanego centrum przesiadkowego. Na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Rybnickiej rośnie roślinność wysoka i niska. Budowa terenu na tym skwerze jest przekształcona antropomorficznie, posiada znaczne różnice wysokości terenu (różnica 1-3m wysokości). Roślinność na tym terenie jest uboga i nie wszędzie uregulowana. Istniejące na terenie ścieżki oraz schody terenowe wykazują znaczne zużycie materiału. Z uwagi na osoby starsze na terenie brakuje elementów małej architektury - zwłaszcza ławek, gdzie osoby starsze mogłyby odpocząć.

Skwer znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 26 Marca posiada nasadzenia w postaci roślin wysokich i niskich. Większość roślin, zwłaszcza krzewy, posadzone na terenie zostały przez mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych. Pomimo doboru atrakcyjnych gatunków krzewów, rośliny rosną w sposób niekontrolowany.

Obszar zieleni przyosiedlowej znajdujący się przy ulicach S. Żeromskiego, B. Prusa, E. Orzeszkowej stanowi teren o znacznych różnicach poziomów wysokości. Na terenie znajduje się niewiele drzew i krzewów, są one rozproszone w niewielkich grupach, niepowiązane z sobą. Na obszarze znajduje się niewielki plac zabaw, jednak w jego pobliżu widoczny jest niedostatek zieleni izolacyjnej, jak również elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci).

Teren C - o pow. 19 742,91 m kw., przy czym 67% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
 • ukształtowanie terenu zbliżone do naturalnego,
 • elementy małej architektury - ławki, stoły rekreacyjne, kosze na psie odchody, kosze na śmieci, tablice informacyjne,
 • wybieg dla psów,
 • kwatery ogrodowe,
 • zielone wiaty przystankowe,
 • pojedyncze elementy siłowni zewnętrznej,
 • chodniki.

Teren D - stanowi obszar przy ul. Pszowskiej.

Ten teren położony jest pomiędzy ul. Pszowską a ul. Boczną i stanowi niewielki zieleniec. Na obszarze znajduje się zieleń wysoka i niska. Krzewy rosnące na terenie są zacieniane przez korony drzew. Żywopłot przy ul. Pszowskiej poprzerastany jest samosiejkami klonów. Na terenie zlokalizowany jest niewielki placyk, przy którym zamontowano 4 żeliwne ławki z drewnianymi siedziskami oraz 2 kosze na śmieci. Nawierzchnia małego placu oraz ścieżki biegnącej przez teren jest szutrowa, w znacznej mierze poprzerastana trawą. W najniższej części terenu znajduje się wielopienne drzewo, na którym zbudowano podest. Na całym obszarze brakuje miejsc do wypoczynku z zaaranżowaną zielenią miejską.

Teren D - o pow. 4 844,41 m kw., przy czym 77,68% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
 • elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice informacyjne,
 • pojedyncze elementy zabawowe, również gry podwórkowe,
 • miejsca postojowe dla samochodów,
 • chodniki.

Teren E - stanowi obszar przy ul. Bogumińskiej.

Większą część tego obszaru zajmuje istniejąca jezdnia ul. Bogumińskiej. W granicach opracowania znajdują się tereny zieleni przy ul. Bogumińskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Bogumińskiej z Pszowską do skrzyżowania ulic Bogumińskiej z ulicami W. Witosa i M. Kopernika. Zieleń znajdująca się w pobliżu skrzyżowania z ul. Pszowską oraz w pobliżu UM stanowi zaaranżowane atrakcyjne grupy nasadzeń w postaci płożących krzewów iglastych, przycinanych krzewów liściastych, bylin kwitnących oraz strzyżonych trawników. Centralna część terenu objęta opracowaniem prezentuje zieleń w postaci niewysokich drzew, żywopłotów z znacznymi ubytkami w strukturze. W południowej części terenu znajdują się jedynie trawniki i drzewa iglaste. Na całym obszarze brakuje elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci).

Teren E - o pow. 6 865,80 m kw., przy czym 24,68% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
 • elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, donice kwiatowe, tablice informacyjne,
 • chodniki.

Teren F - stanowi obszar przy osiedlu 1 Maja w dzielnicy Wilchwy.

Ostatni z terenów objęty opracowaniem znajduje się w dzielnicy Wilchwy. W granicach opracowania znajduje się istniejący parking przy Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, parking przy pływalni Manta oraz otoczenie wokół pływalni, skarpa za pływalnią a przy ul. Armii Ludowej oraz niewielki skwer przyosiedlowy przy ul. Armii Ludowej.

Obszar znajdujący się przy WZ AH-E stanowi teren w przeważającej części przekształcony antropomorficznie, znajdują się na nim nasypy budowlane. Dawniej ta część stanowiła obszar należący do zarządu działającej w Wodzisławiu Śląskim kopalni, obecnie stanowi postindustrialny teren. Parking przy pływalni Manta stanowi obszar pokryty zdewastowanymi płytami betonowymi o nierównej nawierzchni. Przy parkingu znajduje się żywopłot wymagający dogęszczenia sadzonkami tego samego gatunku oraz usunięcia wrastających samosiejek roślin innych gatunków. Teren wokół pływalni w roku 2015 został objęty projektem zmiany zagospodarowania terenu, jednak projekt ten nie obejmował nasadzeń. Powstała przestrzeń i infrastruktura posiada potencjał jednak brak nasadzeń sprawia, że teren wydaje się być pusty, jałowy. Skarpa przy osiedlu 1 Maja stanowi teren wcześniej należący do kopalni KWK 1 Maja. Obecnie skarpa przedstawia krajobraz poprzemysłowy, widoczne są nasypy budowlane, przypadkowe nasadzenia brzóz, lip. klonów i akacji, rozsiewające się w sposób niekontrolowany. Ostatnia część objęta opracowaniem stanowi niewielki skwer znajdujący się pomiędzy budynkiem wielorodzinnym osiedla 1 Maja, blaszanymi garażami, budynkiem jednorodzinnym przy ul. Armii Ludowej. Na tym fragmencie terenu znajdują się niewielkie drzewa o ciemnej barwie liści, samosiejka orzecha włoskiego, krzew aronii oraz irgi. Od wschodu przy garażach znajduje się trawiaste boisko do siatkówki, od strony zachodniej widoczne są ścieżki szutrowe mocno poprzerastane trawą. Na terenie brakuje elementów małej architektury (ławek i koszy na śmieci).

Teren F - o pow. 17 896,26 m kw., przy czym 66,02% obszaru stanowią tereny zieleni biologicznie czynnej:

 • nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej z zastosowaniem rodzimych gatunków oraz wykorzystaniem istniejącej zieleni,
 • ograniczenie występowania roślin należących do inwazyjnych gatunków obcych,
 • elementy małej architektury - ławki, stoły, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, tablice informacyjne,
 • pojedyncze elementy zabawowe,
 • grille rekreacyjne,
 • chodniki.

W związku z inwestycjami zaplanowano wycinkę drzew w celu zagospodarowania terenów zgodnie z założeniami projektu.

Na 14 lutego 2018 r. firma AWT zaplanowała wycinkę:

- teren A (ul. 26 Marca, Armii Krajowej) - wycinka 64 drzew, samosiejki krzewów i drzew na pow. 8983,53 m kw.,

- teren B (os. Tysiąclecia, ul. Wojska Polskiego) - wycinka 20 drzew, samosiejki krzewów i drzew na pow. 6637,95 m kw.

Firma Eurotech prowadzi wycinkę od 1 lutego 2018 r.:

- teren C (ul. Jana Pawła II) - wycinka 44 drzew, samosiejki krzewów i drzew na pow. 246 m kw. - wycięto 9 drzew oraz część krzewów,

- Teren C (ul. Żeromskiego) - wycinka 4 drzew,

- Teren D (ul. Pszowska) - wycinka 9 drzew, 5 krzewów - wycięto 1 drzewo,

- Teren E (ul. Bogumińska) - wycinka 25 drzew, samosiejki krzewów na pow. 842,6 m kw. - wycięto drzewa,

- Teren F (os. 1 Maja) - wycinka 16 drzew, samosiejki drzew i krzewów na pow. 6137,20 m kw. - wycięto 11 drzew oraz krzewy.

W ramach projektu zaplanowano nowe nasadzenia: w wąwozach przy osiedlach Staszica, Tysiąclecia, 1 Maja, przy ul. Jana Pawła II, Pszowskiej, Bogumińskiej. Wśród ponad 3 tys. nowo posadzonych drzew znajdą się m.in. klony pospolite, jesiony wyniosłe, morwy białe czy buki pospolite. W skład ponad 16 tys. krzewów wejdą np. berberysy, irgi, bukszpany wieczniezielone i tawuły japońskie. Inne nasadzenia w liczbie blisko 28 tys. to kwiaty i trawy ozdobne.

Rewitalizacja Dworca Kolejowego i budowa Centrum Przesiadkowego

Rewitalizacja Dworca Kolejowego i budowa Centrum Przesiadkowego to projekty, na które miasto pozyskało blisko 11 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Rewitalizacja dworca obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę części zdegradowanego budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz jej adaptację na Centrum Aktywności Społecznej, służące realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz w dzielnicy Nowe Miasto.

Dzięki wysokiemu dofinansowaniu unijnemu możliwa jest również budowa Centrum Przesiadkowego (infrastruktury towarzyszącej) - projektu, który jest nierozerwalnie związany z projektem rewitalizacji dworca. W planach jest m.in.: utworzenie parkingu na części skweru na styku ul. Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest również wyodrębnienie nowych ścieżek rowerowych, usytuowanych wzdłuż ul. 26 Marca oraz szerokiego ciągu pieszo-rowerowego ul. Pośpiecha-Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”.

W związku z realizacją projektów dotyczących rewitalizacji Dworca Kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego, zgodnie z decyzjami wydano zgodę na wycinkę 112 drzew na terenie przy Dworcu Kolejowym (24 drzew) i przy ul. Pośpiecha (88 drzew; połączenie z Rodzinnym Parkiem Rozrywki "Trzy Wzgórza").

Jak poinformował Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa w zamian zostanie posadzonych ok. 120 drzew na terenie "Trzech Wzgórz".

Warto podkreślić, że teren budowy Centrum Przesiadkowego zlokalizowany jest w obszarze prac związanych z projektem rozwoju terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim.

Centrum Usług Społecznych

Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego "DZIUPLA" rozszerzy świadczone przez siebie usługi społeczne. Zarówno na ten cel, jak i na związaną z nim przebudowę budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b, miasto pozyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Kwota całkowita projektu przebudowy budynku została określona na 4 040 026,64 zł. Środki unijne przyznane na to przedsięwzięcie to z kolei 2 933 763,88 zł. Za wykonanie zadania odpowiedzialna jest firma REMONT-EX z Rybnika. Oferta cenowa złożona przez przedsiębiorstwo to 3 990 000,01 zł brutto.

Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa poinformował, że w związku z przebudową obiektu do 31 maja 2018 r. wykonana zostanie wycinka dwóch drzew, kolidujących z koncepcją zagospodarowania terenu. W zamian za to do 31 marca 2019 r. na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" mają zostać posadzone dwa nowe drzewa.

Więcej o budowie Centrum Usług Społecznych pisaliśmy już tutaj.

#760drzewNA760lat

Przypomnijmy, w zeszłym roku posadziliśmy blisko 1000 drzew w różnych dzielnicach miasta, w tym 760 wspólnie z dziećmi i innymi mieszkańcami, w ramach obchodów jubileuszu 760-lecia Wodzisławia Śląskiego. O akcjach pisaliśmy m.in. tutaj i tutaj.