UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie
następujące warunki:

 • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
 • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu, zwani dalej „Beneficjentami programu”.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON:

 1. w ramach Modułu I - w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zwanego dalej „świadczeniem”,
 2. w ramach Modułu II - w formie finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu, przy czym:
  a) wsparciem w ramach Modułu II mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  b) wnioski rozpatrywane są na bieżąco,
  c) finasowaniem albo dofinasowaniem mogą być objęte koszty poniesione od 24 lutego 2022 roku.
 3. w ramach Modułu III - w formie finansowania realizacji zadań przez organizacje pozarządowe, służących zapewnieniu wsparcia Beneficjentom programu, przy czym:
  a) wsparciem w ramach Modułu III mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  b) nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym,
  c) finasowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku,
  d) możliwa jest realizacja zadania w ramach wniosku wspólnego bądź w formule  partnerskiej. Partnerstwo oznacza współpracę organizacji pozarządowej z innym podmiotem, który nie będzie stroną umowy, w ramach realizacji zadania.

Realizatorzy programu

 1. Realizatorem programu w Module I jest samorząd powiatowy, który przystąpi do
  realizacji programu.
 2. Realizatorem programu w Module II oraz w Module III jest PFRON.
 3. Samorząd powiatowy, który przystępuje do realizacji Modułu I programu zawiera z PFRON umowę w sprawie realizacji programu, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.
 4. W przypadku, gdy dany samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Modułu I programu, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy w sprawie realizacji programu na rzecz Beneficjentów programu z terenu działania tego samorządu, z innym realizatorem
  programu.

Zasięg i czas trwania programu

 • Program wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.
 • Wsparcie w ramach programu będzie udzielane na działania realizowane od dnia 24 lutego 2022 r.
 • Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

Źródła finansowania programu

 1. Budżet programu tworzony jest ze środków będących w dyspozycji PFRON.
 2. W ramach programu finansowane są także wydatki samorządów powiatowych, ponoszone na obsługę Modułu I programu - do wysokości 2,5% środków przekazanych samorządom powiatowym na realizację programu.
 3. W przypadku, gdy samorząd powiatowy wykorzysta poniżej 90% środków przekazanych w danym roku przez PFRON na realizację programu, wysokość środków na obsługę programu będzie wyliczana od wysokości środków wykorzystanych na realizację programu.

Zadania poszczególnych realizatorów programu

 1. Do zadań Zarządu PFRON należy:
  - przyjęcie procedur realizacji programu,
  - podejmowanie decyzji o przyznaniu wsparcia w ramach Modułu III programu (z uwzględnieniem możliwości udzielenia pełnomocnictw do wykonywania tych
  czynności),
  - podejmowanie decyzji o wysokości środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację programu, w tym na poszczególne Moduły,
  - wnioskowanie do Rady Nadzorczej PFRON o zakończenie realizacji programu.
 2. Do zadań samorządu powiatowego (realizatora Modułu I programu) należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, oraz procedurach realizacji programu, w tym wyznaczenie do realizacji programu właściwej terytorialnie jednostki samorządu powiatowego odpowiedzialnej za:
  - weryfikację formalną wniosków o świadczenia,
  - podejmowanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia,
  - składanie zapotrzebowań w ramach Modułu I programu,
  - obsługę finansową Beneficjentów programu,
  - monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków PFRON.
 3. Do zadań Biura PFRON należy:
  - zarządzanie programem,
  - przedkładanie do przyjęcia przez Zarząd PFRON procedur realizacji programu,
  - koordynacja realizacji Modułu II oraz Modułu III programu,
  - monitorowanie programu.
 4. Do zadań Oddziałów PFRON należy postępowanie zgodnie z zakresem określonym w programie, oraz w procedurach realizacji programu, w tym w szczególności:
 • współpraca z samorządem powiatowym (realizatorem Modułu I programu), oraz z wyznaczoną do realizacji programu jednostką samorządu powiatowego, w zakresie realizacji Modułu I programu, w tym:
  - zawieranie umów z samorządem powiatowym,
  - przyjmowanie od samorządu powiatowego zapotrzebowań na środki finansowe PFRON na obsługę wniosków złożonych w Module I programu,
  - przekazywanie środków finansowych oraz przyjmowanie sprawozdań z realizacji Modułu I programu,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Modułu II programu oraz zawieranie i rozliczanie umów w tym Module,
 • udział w realizacji Modułu III programu, w tym przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w ramach Modułu III programu oraz zawieranie i rozliczanie umów w tym Module.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [otwiera się w nowym oknie].

źródło: PFRON