Podsumowanie pracy Straży Miejskiej w 2022 roku

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim podsumowała swoją pracę w 2022 roku. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące działań podejmowanych przez jednostkę w ubiegłym roku. Z jakimi wyzwaniami mierzyli się strażnicy miejscy w ciągu minionych 12 miesięcy?

Interwencje

W ciągu całego 2022 roku strażnicy podjęli 5597 różnorodnych interwencji. W związku nimi:

  • wylegitymowano 1766 osób (sprawcy wykroczeń, osoby podejrzane o popełnienie wykroczeń, świadkowie),
  • wobec 832 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci zwrócenia uwagi, ostrzeżenia, pouczenia,
  • 305 sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami karnymi na łączną sumę 42 tys. zł,
  • skierowano 29 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego,11 sprawy zakończono odstąpieniem od skierowania wniosku o ukaranie bądź przekazaniem innym organom, ujawniono 2 przestępstwa,
  • odholowano 3 nieużytkowanych pojazdów na parking dozorowany. Strażnicy doprowadzili również do usunięcia 4 innych nieużytkowanych pojazdów przez ich właścicieli,
  • przewieziono 32 nietrzeźwe osoby do izby wytrzeźwień w Chorzowie,
  • przeprowadzono 97 interwencji związanych z osobami bezdomnymi.

Zgłoszenia mieszkańców

W 2022 roku do Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego wpłynęło 1662 zgłoszeń od mieszkańców oraz innych osób. Najczęściej, bo aż 522 razy strażnikom zgłaszano sprawy dotyczące zwierząt, 307 zawiadomień odnosiło się do porządku publicznego, natomiast 234 - ruchu drogowego. Pozostałe doniesienia miały związek, m.in. z ochroną środowiska, awariami technicznymi i zagrożeniem życia i zdrowia.

Bezdomne zwierzęta

Strażnicy miejscy zajmują się również wyłapywaniem bezpańskich i niebezpiecznych zwierząt, głównie psów. W wyniku realizacji tego zadania ujęto i przewieziono do Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego 89 zwierząt.

Kontrole kotłowni

Straż Miejska w ramach swoich działań przeprowadza na terenie miasta kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego, w zakresie zakazu stosowania w instalacjach grzewczych określonych paliw oraz zakazu termicznego przekształcania odpadów w piecach i na powierzchni.

Skontrolowano 448 kotłowni, w trakcie których wykryto nieprawidłowości w 96 przypadkach. W związku z tym nałożono 70 mandatów karnych, udzielono 24 pouczeń i skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu. W 1 przypadku pobrano próbkę  do badania laboratoryjnego (wynik nie potwierdził spalania odpadów). Ujawniono również 7 przypadków spalania odpadów na powierzchni, za co nałożono 5 mandatów oraz udzielono 2 pouczeń.

Nieczystości

W zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych skontrolowanych zostało 73 posesji. (ujawniono 34 wykroczenia) oraz 110 nieruchomości pod kątem gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych (ujawniono 4 wykroczenia). W trakcie kontroli nałożono 25 mandatów karnych, udzielono 13 pouczeń.

Ekopatrol w roku 2022 podejmował interwencje mające na celu poprawę czystości i estetycznego wyglądu na terenie naszego miasta, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci. Ujawnione zostały 24 zaśmiecone miejsca, z czego 15 interwencji zakończyło się uporządkowaniem tych terenów przez ich właścicieli, czasami także przez sprawców zaśmieceń. Przy tym mandatami karnymi ukarano 12 sprawców zanieczyszczeń, przeciwko 1 skierowano do Sądu wniosek o ukaranie, natomiast 2 osoby zostały pouczone.

Miejski monitoring

Strażnicy prowadzą całodobowy monitoring wizyjny miasta. System monitoringu miejskiego liczy obecnie 36 punktów kamerowych zlokalizowanych na terenie miasta. Pracownicy obserwujący kamery monitoringu reagują i powiadamiają patrole Straży Miejskiej oraz Policji o zauważonych incydentach. W roku 2022 zauważonych zostało 39 różnego rodzaju zdarzeń. W ciągu ubiegłego roku odnotowane zostały 71 wnioski, w znacznej większości z Policji, o zabezpieczenie i przekazanie zapisu nagrań z kamer, jako materiał dowodowy.

Działania edukacyjne

W 2022 roku Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego kontynuowała również, jak w poprzednich latach, spotkania edukacyjne z uczniami wodzisławskich szkół, na których omawiali zasady bezpiecznego przemieszczania się dzieci w ruchu drogowym.

Ponadto, w ramach współpracy z Policją, strażnicy miejscy przeprowadzili 34 patrole miejsc zagrożonych występowaniem czynów zabronionych oraz uczestniczyli we wspólnych akcjach prewencyjnych takich jak Bezpieczne Ferie i Akcja Znicz.