Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu : ,, Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”

 

Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu : ,, Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”

Całkowita wartość projektu: 8 547 038,17 zł

Kwota dofinansowania: 5 948 059,02 zł

Partnerzy w projekcie: Miasto Radlin

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie : 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT

Okres realizacji: -24.03.2015 -30.06.2017

Opis realizacji: Ideą projektu jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej - komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta tworząc infrastrukturę dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków transportu.

Zakres projektu obejmuje:

1.przebudowę, rozbudowę i remont budynku dworca Kolejowego przy ul. Rybnickiej na obiekt pn. „Stacja - Centrum

Przesiadkowe Wodzisław Śląski”

2.zagospodarowanie terenu wokół dworca

3.budowę tras rowerowych

4.budowę infrastruktury liniowej prowadzącej z Radlina do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śl.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia w postaci kompleksowej rewitalizacji budynku i obszaru dworca kolejowego

 

Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim

Tytuł projektu : Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu: 5 752 139,50 zł

Kwota dofinansowania: 5 464 532,53 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna

Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

Okres realizacji : 24.03.2015 – 30.06.2017

Opis realizacji: Ideą projektu jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa części zdegradowanego budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz jej adaptacja na Centrum Aktywności Społecznej, służącego realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik-Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz dzielnica Nowe Miasto.

Celem głównym projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji, co zostanie osiągnięte dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej przyczyniającej się do rozwoju lokalnego, a w tym przypadku dla funkcjonowania Centrum Aktywności Społecznej i pełniącej rolę służebną dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji, tj. Programu Aktywności Lokalnej.

Zakres projektu obejmuje:

1. Remont budynku dworca kolejowego przy ul. Rybnickiej

2. Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń obiektu celem dostosowania do pełnienia funkcji Centrum Aktywności Społecznej

 

Kompetentnie wykształceni

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

Całkowita wartość projektu: 1 953 889,50 zł

Kwota dofinansowania: 1 758 500,55 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Okres realizacji: 2017-09-01 - 2019-07-31

Opis realizacji: Projekt stanowi odpowiedz na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach. Cel projektu: wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wodzisławskich szkół wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów

kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w wodzisławskich szkołach będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Grupą docelową są: szkoły dla

których Miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym, uczniowie tych szkół oraz nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach Wsparciem w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019 Zostanie objętych 1576 uczniów (w tym 809K), 12 szkół podstawowych oraz 66 nauczycieli (w tym 63K).

 

U źródeł rozwoju dziecka - widzę, słyszę, mówię, skaczę.

Tytuł projektu: U źródeł rozwoju dziecka - widzę, słyszę, mówię, skaczę.

Całkowita wartość: 136 393,78 zł

Kwota dofinansowania: 115 934,71 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie: Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Okres realizacji: 2017-01-01 - 2018-06-30

Opis realizacji: Projekt stanowi odpowiedź na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w XII 2015 r w Publicznym Przedszkolu nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim, W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 dzieci,(9K/11M) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie stwierdzonych deficytów, w ramach nowych

dodatkowych zajęć. W celu umożliwienia zdobycia 20 dzieciom umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowania właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowania postaw otwartości, samoakceptacji i samodzielności zostanie poszerzona oferta placówki o dodatkowe zajęcia wyrównujące ich szanse edukacyjne dzięki nabyciu nowych kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi przez 15 nauczycieli (15K) zatrudnionych w przedszkolu. Dodatkowo dla

potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, przedszkole zostanie wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny dzieci ze specjalnymi potrzebami.