PO KL

Moja szkoła - lepsze jutro pewna przyszłość

Wykształcenie najmłodszych mieszkańców naszego miasta to dla nas jeden z priorytetów. Dlatego zależy nam na wyrównaniu szans edukacyjnych i zapewnieniu wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych na terenie miasta. A pomocne są w tym fundusze unijne.

3-4-5 START Przedszkolaków w przyszłość

Nabycie samodzielności, uspołecznienie, nabycie umiejętności zachowań w grupie czy też poprawę sprawności manualnej, językowej, ruchowej, rozwijanie słuchu fonetycznego - takie efekty zaobserwowaliśmy po przeprowadzeniu kolejnego unijnego projektu w Wodzisławiu Śląskim.

Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne pomogły dzieciom w eliminowaniu wad postawy, korygowaniu wad wymowy, jak również zmniejszyły ich problemy z nauką. Wszystko za sprawą projektu "Logicznie myślimy, prosto chodzimy, poprawnie mówimy".

Kultura kluczem do rozwoju

Celem ogólnym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych. Dodatkowymi zajęciami zostało objętych ponad 1000 uczniów. O ich szczegółach przeczytacie poniżej

„Radość uczenia się”

Uczniowie nie zawsze pałają chęcią do nauki. Dlatego postanowiliśmy - za pomocą funduszy unijnych - pokazać im jaka radość może płynąć z uczenia się.

Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisław Śląski

Przeprowadzenie wielu zajęć dodatkowych wyrównawczych, specjalistycznych i zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych - to była podstawa tego projektu. Skorzystało z niego kilkaset wodzisławskich uczniów.

Razem przeciwko wykluczeniu

Projekt zakładał szereg działań zmierzających do uzyskania głównego celu, jakim jest minimalizacja zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez rozwiązanie podstawowych problemów. Poszczególne cele obejmowały zwiększenie motywacji do pracy, podniesienie poczucia własnej wartości i próby podjęcia inicjatywy w celu zmiany dotychczasowego stylu życia.