Pamiętaj o obowiązku wiosennej deratyzacji

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przypomina o obowiązku przeprowadzenia wiosennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Obowiązek przeprowadzenia wiosennej deratyzacji wynika z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”, przyjętego Uchwałą Nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z § 23 Regulaminu obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej. Deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień oraz jesiennym - wrzesień/październik.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

W ramach przeprowadzanej deratyzacji osoby władające nieruchomością mają obowiązek zakupienia i wyłożenia preparatów deratyzacyjnych, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Preparaty należy wyłożyć na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Miejsca wyłożenia trutki należy odpowiednio oznakować napisem „UWAGA TRUCIZNA” i zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych, kotów wolno żyjących i ptactwa. W czasie
trwania akcji deratyzacji powinno się monitorować pobieranie preparatu i na bieżąco uzupełniać jego ubytek. Po zakończeniu deratyzacji preparaty należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy1.

Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku, podczas kontroli Straży Miejskiej
w Wodzisławiu Śląskim, będzie paragon za zakup preparatu na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.