UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pamiętaj o obowiązku wiosennej deratyzacji

Przypominamy o obowiązku wiosennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej. Obowiązkową deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień oraz jesiennym - wrzesień/październik.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji deratyzacji (właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami itd.) mają obowiązek zakupić i wyłożyć, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, trutkę na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Powinny odpowiednio oznaczyć miejsca wyłożenia napisem „UWAGA, TRUCIZNA” i zabezpieczyć je przed dostępem zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących. Ulotka musi zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji trutkę należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny. Potwierdzeniem wywiązania się, podczas kontroli Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, jest paragon za zakup trutki na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel. 32 45 90 552).