Pamiętaj o obowiązku jesiennej deratyzacji

Przypominamy o obowiązku jesiennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej. Deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień oraz jesiennym - wrzesień/październik.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

W ramach przeprowadzanej deratyzacji osoby władające nieruchomością mają obowiązek zakupienia i wyłożenia preparatów deratyzacyjnych, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Preparaty należy wyłożyć na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Miejsca wyłożenia trutki należy odpowiednio oznakować napisem „UWAGA TRUCIZNA”
i zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych, kotów wolno żyjących i ptactwa. Informacja o wyłożeniu trutki powinna zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. W czasie trwania akcji deratyzacji powinno się monitorować pobieranie preparatu i na bieżąco uzupełniać jego ubytek.
Po zakończeniu deratyzacji preparaty należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy.

Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku, podczas kontroli Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, będzie paragon za zakup preparatu na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Więcej informacji w tej sprawie udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (tel. 32 45 90 552).