UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Pamiętaj o obowiązku jesiennej deratyzacji

Przypominamy o obowiązku jesiennej deratyzacji. Jej głównym celem jest zapobieganie chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez gryzonie.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi, zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, zabudowane obiektami handlowymi i usługowymi branży spożywczej i gastronomicznej. Deratyzację w wyżej wskazanych obszarach należy przeprowadzić dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym - marzec/kwiecień oraz jesiennym - wrzesień/październik.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.

W ramach przeprowadzanej deratyzacji osoby władające nieruchomością mają obowiązek zakupienia i wyłożenia preparatów deratyzacyjnych, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Preparaty należy wyłożyć na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania. Miejsca wyłożenia trutki należy odpowiednio oznakować napisem „UWAGA TRUCIZNA” i zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych, kotów wolno żyjących i ptactwa. Informacja o wyłożeniu trutki powinna zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. W czasie trwania akcji deratyzacji powinno się monitorować pobieranie preparatu i na bieżąco uzupełniać jego ubytek. Po zakończeniu deratyzacji preparaty należy usunąć. Wykonanie deratyzacji można zlecić wyspecjalizowanej firmie.

Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku, podczas kontroli Straży Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, będzie paragon za zakup preparatu na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Obowiązek przeprowadzenia jesiennej deratyzacji wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, przyjętego Uchwałą nr XXII/175/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 27 maja 2020 roku. Właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a Ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.