OZE, ograniczanie niskiej emisji - konferencja

W naszym mieście odbyła się w poniedziałek konferencja pt. "Europejska polityka na rzecz niskoemisyjnej gospodarki, szanse i wyzwania dla śląskiej gospodarki - rola samorządów i przedsiębiorstw". Wzięli w niej udział ludzie świata polityki, biznesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz media.

Konferencja została zorganizowana przez posłankę na Sejm RP Gabrielę Lenartowicz oraz prezydenta Wodzisławia Śląskiego, a także przewodniczącego Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego Mieczysława Kiecę. Patronat nad wydarzeniem objęła Elżbieta Bieńkowska, komisarz Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Patronem medialnym konferencji zostały nowiny.pl, a wydarzenie poprowadził redaktor naczelny Nowin Wodzisławskich Tomasz Raudner.

Pierwsza część poświęcona została wystąpieniom prelegentów. Komisarz KE Elżbieta Bieńkowska poruszyła tematykę unii energetycznych oraz nowych źródeł wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wysokiej jakości w sektorze przemysłu i usług. Nawiązała w ten sposób do europejskiej polityki na rzecz rozwoju gospodarczego. Bieńkowska podkreśliła, że Śląsk ma najwyższy poziom wykształcenia w całej Polsce i że musimy wiedzieć, jak wykorzystać potencjał wykwalifikowanych kadr w przyszłości. Według komisarz świat węgla nigdy nie będzie już taki sam. W Europie, w regionach podobnych do Śląska nie ma już kopalń. Także Polska musi przygotować się na zmiany i to na kilku poziomach: samorządowym, regionalnym, rządowym i – przede wszystkim – ludzkim.

Jako druga wystąpiła posłanka na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, która opowiedziała o inwestowaniu w gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwrównoważonym wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w związku ze zmianami klimatu i transformacją energetyki w kierunku obywatelskim (zakładającym zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii). Przedstawiła w tym kontekście najważniejsze wyzwania dla samorządów i przedsiębiorstw Śląska. Lenartowicz wspomniała także o potrzebie nowych rozwiązań regulacyjnych i zmian w ustawie dotyczącej OZE.

Na konferencji gościła również zastępczyni dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego BGK Stefania Koczar-Sikory. Jej wystąpienie dotyczyło Planu Junckera, Programu Horyzont 2020, a w szczególności promowania zwrównoważonego transportu i innowacyjnych rozwiązań. Koczar- Sikora stwierdziła między innymi, że każdy region ma swoje mocne strony, które należy jak najefektywniej wykorzystać. To dlatego Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera swoich beneficjentów.

W drugiej części wydarzenia odbył się panel dyskusyjny "Podstawowe obszary agendy miejskiej UE: jakość powietrza i mobilność miejsca". Wzięli w nim udział: posłanka na Sejm RP Gabriela Lenartowicz, prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego Tadeusz Dragon, właściciel grupy Martech Marcin Mistarz, Prezes Zarzadu w firmie Azis Mining Service Sp. z o.o. Marian Lasek.

Konferencję podsumował prezydent Mieczysław Kieca. Położył nacisk przede wszystkim na działania edukacyjne. To one – obok stałego podnoszenia świadomości społeczności lokalnej oraz nowych instrumentów wsparcia – są bowiem kluczem w w kierunku ograniczania niskiej emisji. Prezydent wyraził także nadzieję, że kompleksowe wsparcie niskoemisyjnej gospodarki nie skończy się na organizacji poniedziałkowej konferencji. "Musimy zacząć myśleć i działać razem, jako mieszkańcy Subregionu Zachodniego Województwa Zachodniego. Ważna jest tutaj kwestia społecznej odpowiedzialności, czyli naszej współodpowiedzialności, a co za tym idzie: komunikacji między ludźmi i kontroli społecznej. Każdy z nas chciałby przecież żyć w przyjaznej i czystej gminie" - zakończył Mieczysław Kieca.

Więcej zdjęć z wydarzenia: link

Prezentacja 1: Prezentacja_konferencja_Gabriela Lenartowicz

Prezentacja 2: Prezentacja_konferencja_Stefania Koczar-Sikora