Oświadczenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Oświadczenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

20 lutego 2023 roku miasto ogłosiło przetarg na promocję miasta przez kluby sportowe. Przypomnijmy, że w ramach realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca miałby zobowiązać się do promocji Wodzisławia Śląskiego poprzez zespoły np. piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, biathlonu podczas wydarzeń oraz zawodów/rozgrywek sportowych na poziomie centralnym oraz wojewódzkim. Podczas procedury przetargowej miasto brało pod uwagę dwa kryteria: cenę oraz różnorodność dyscyplin realizujących promocję miasta. 7 marca miasto poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród dwóch złożonych. Wybrana została oferta SWD Wodzisław Śląski. 23 marca natomiast zawiadomiono o unieważnieniu wyboru oferty oraz o ponownej ocenie ofert. Przed podpisaniem umowy miasto powzięło bowiem informację, że oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z przedstawionych przez wykonawcę, czyli Stowarzyszenie Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski dokumentów, zweryfikowanych przez miasto, wynikło, że SWD nie jest w stanie zrealizować promocji miasta poprzez również deklarowaną wcześniej dyscyplinę sportową, jaką jest biathlon. Te nowe okoliczności zostały ujawnione przez miasto na etapie weryfikacji podwykonawców wskazanych przez SWD Wodzisław Śląski do umowy. Podwykonawców, którzy, co warto zaznaczyć, już na tym etapie, kontaktowali się z miastem, przekazując pytania dotyczące formy współpracy klubów (w tym klubów spoza terenu naszego miasta), którym przewodniczyć miał SWD Wodzisław Śląski.

Ostatecznie uznano, że miasto dokonało wyboru oferty, która na mocy Prawa Zamówień Publicznych powinna podlegać odrzuceniu. Następnie miasto ponownie dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty, tym razem oferty przedstawionej przez Odrę Wodzisław Śląski, która zobowiązała się do współpracy z aż pięcioma wodzisławskimi klubami sportowymi. Współpraca ta z sukcesem realizowana jest do teraz.

Dla przypomnienia, po tym kroku, SWD Wodzisław Śląski złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, przez co w tamtym momencie nie było możliwe podpisanie umowy, do czasu rozprawy i decyzji KIO, która finalnie odrzuciła i oddaliła odwołanie SWD Wodzisław Śląski. Postępowanie KIO rozwiało wątpliwości oraz potwierdziło, że przetarg był przeprowadzony zgodnie z przepisami.

W miniony weekend SWD Wodzisław Śląski za pośrednictwem Facebooka ogłosił, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z promocją Wodzisławia Śląskiego przez sport. Przypomnijmy, KS SWD Wodzisław Śląski złożyło skargę od wspomnianego wyroku KIO z 13 kwietnia br. Należy wyraźnie podkreślić, że o szczegółach w sprawie jesteśmy w stanie wypowiadać się po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Uzasadnienie nie zostało jeszcze jednak opublikowane. Natomiast mając na uwadze, iż Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko miasta co do prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego miasto skorzysta z możliwości złożenia skargi kasacyjnej od niniejszego wyroku.

Chcemy bardzo mocno zaakcentować, że wszystkie działania miasta realizowane w kwestii zamówienia publicznego, jakim jest przetarg na promocję przez sport, realizowane były i są w jak najlepszym interesie Wodzisławia Śląskiego i naszej społeczności, nas - wodzisławian.

Warto przypomnieć, że 16 maja 2023 roku, m.in. za pośrednictwem serwisu Facebook, wydane zostało wspólne oświadczenie wodzisławskich klubów: MKS Odra Wodzisław Śląski, Żeńskiego Klubu Koszykarskiego Olimpia Wodzisław Śląski, MKS Zorza Wodzisław Śląski, Akademii Sportowej Top Team, Klubu Sportów Walki „Boxing Odra” Wodzisław Śląski, UKS Strzał Wodzisław. W oświadczeniu tym prezesi koalicji zjednoczonych sześciu wymienionych wyżej wodzisławskich klubów sportowych zwróciły się z prośbą o niewłączanie jakiegokolwiek z ich klubów do politycznych przekazów i prób wykorzystania ich działań w manifestach politycznych. Sześć klubów podkreśliło, że najważniejsze, by sport w Wodzisławiu Śląskim się rozwijał, a ich działania pokazują, że można działać w sposób zjednoczony dla dobra mieszkańców oraz dla rozwoju dzieci i młodzieży. Jednocześnie zaprosiły do kontaktu wszystkie zainteresowane kluby, które chcą działać wspólnie z nimi dla dobra wodzisławskiego sportu. Należy zaznaczyć, że umowa na promocję miasta przez sport, realizowana przez wskazane wyżej organizacje sportowe, wykonywana jest zgodnie z prawem i dzięki integracji środowiska sportowego i postawieniu na różnorodność dyscyplin sportowych przynosi świetne efekty, które wspólnie w Wodzisławiu Śląskim widzimy.

W ostatnich latach klub sportowy SWD Wodzisław Śląski wielokrotnie korzystał ze środków miejskich, m.in. realizując zadania ogłaszane przez Biuro Spraw Społecznych UM (161 500 zł w 2021 roku, 88 575 zł w 2022 roku; dodatkowo stypendia i nagrody prezydenta miasta w dziedzinie sportu) oraz Wydział Dialogu, Promocji i Kultury (promocja miasta: 2 tys. zł w 2019 roku, w sumie 100 tys. zł w 2020 roku; wykonanie strojów dla klubu: 10 tys. zł ze środków rad dzielnic w 2021 roku; organizacja międzynarodowego wydarzenia sportowego: 129 tys. zł w 2022 roku). Co istotne, Urząd Miasta wielokrotnie współpracował z klubem na rzecz Wodzisławia Śląskiego i nas, jego mieszkańców. Ciężko zatem zgodzić się z przekonaniem działaczy SWD Wodzisław Śląski, że aktywność klubu uniemożliwiają brak wsparcia i celowe przeszkody ze strony miasta. W tym miejscu szczególnie pamiętajmy jednak, że rolą miasta w żadnym wypadku nie jest utrzymywanie prywatnego klubu sportowego.

Na koniec, chcemy mocno podkreślić, że wszyscy jesteśmy zszokowani niskim poziomem komunikacji prezentowanej przez SWD Wodzisław Śląski. Obelgi, inwektywy, ataki personalne wobec prezydenta miasta i pracowników urzędu miasta - do tego przyzwyczaili nas działacze SWD, ale nie ma na to naszej zgody. Nie ma zgody na obrażanie i zastraszanie innych. Nie ma zgody na brak profesjonalizmu w dyskusji publicznej. I nie ma zgody na jej zaognianie. Nie wyobrażamy sobie, by ktoś, kto prezentuje tak wysoką skalę hejtu i agresji językowej w życiu publicznym, mógłby reprezentować i promować nasze miasto, naszą społeczność poprzez działania sportowe.