UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Organizacje pozarządowe POSZUKIWANE!

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w porozumieniu z Prezydentem Miasta Wodzisławia Śląskiego informują o zamiarze przystąpienia do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016, zgodnie z treścią Wytycznych Instytucji Zarządzającej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.03.2016r.

W związku z powyższym  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim  poszukuje organizacji pozarządowych  zajmujących się statutowo przeciwdziałaniem ubóstwu  i wykluczeniu społecznemu do dystrybucji artykułów żywnościowych.

Deklaracje dotyczące chęci przystąpienia do współpracy należy składać w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3 lub elektronicznie na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia 2016 roku.

Osoby do  kontaktu :

Krystyna Marek  telefon kontaktowy : 32- 4556200 w. 37

Renata Jureczko  telefon kontaktowy : 32- 4556200 w. 25