UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Opłaty

Ile płacimy za śmieci? Czy jest różnica pomiędzy śmieciami selektywnymi a zmieszanymi? Zachęcamy do lektury

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW OD 1 LIPCA 2013 ROKU WNOSZONA JEST DO GMINY I JEST OBOWIĄZKIEM USTAWOWYM
1. Od dnia 1 luty 2015 roku, kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.
2. Od 1 sierpnia 2019 roku zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki opłaty wynoszą:
– w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny – 26,10 zł miesięcznie od mieszkańca
– w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 35,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.
4. Zgodnie z Uchwałą nr XXII/215/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego obowiązuje nowy wzór deklaracji pobierz
5. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpaów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację (korektę) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Na podstawie Uchwały nr XVI/164/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Miasto z dniem 1 stycznia 2017 r. przejmuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Właściciel nieruchomości powinien zaopatrzyć się w pojemnik/pojemniki służący/służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymać go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Ilość i pojemność pojemników należy ustalić w oparciu o zapisy § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, oraz dostosować do ilości wytwarzanych na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Miesięczna stawka opłaty za zadeklarowany pojemnik, obejmująca dwukrotny odbiór, wynosi:
     za odpady zbierane z uwzględnieniem zbiórki selektywnej:

 • za pojemnik/worek o pojemności 110 - 120 l - 44,10zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – 73,40 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – 257,10 zł
 • za pojemnik KP 4 – 954,80 zł
 • za pojemnik KP 5 – 1 101,70 zł
 • za pojemnik KP 7 – 1 469,00 zł
 • za pojemnik KP 10 – 1 983,10 zł

  za odpady zbierane bez uwzględnienia zbiórki selektywnej:
 • za pojemnik/worek o pojemności 110 - 120 l – 79,40 zł
 • za pojemnik o pojemności 240 l – 132,20 zł
 • za pojemnik o pojemności 1100 l – 462,70 zł
 • za pojemnik o pojemności KP 4 – 1 718,70 zł
 • za pojemnik KP 5 – 1 983,10 zł
 • za pojemnik KP 7 – 2 644,20 zł
 • za pojemnik KP 10 – 3 569,70 zł
   
  Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady odbierane będą następujące odpady komunalne:
 • odpady komunalne zmieszane
 • papier
 • szkło
 • tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal
 • zielone
 • zużyte baterie
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • popiół

Przypomina się, że odpady wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną (np. części samochodowe, makulatura z działalności biurowej, odpady z obróbki materiałów itp.) nie są odpadami komunalnymi.
Sposób i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych określa załącznik do uchwały nr XVI/166/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.


Odbiorem organizowanym przez Miasto nie zostaną objęte następujące rodzaje nieruchomości:
1. sklepy spożywcze, przemysłowe oraz zakłady produkcyjne o powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 849) większej niż 800 m2, z wyjątkiem nieruchomości, których właścicielem jest wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa albo dla których obowiązki właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową,
2. targowiska,
3. ogródki działkowe,
4. cmentarze,
5. garaże wolnostojące i kompleksy garaży,
6. tereny zajęte pod prowadzenie działalność sportowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 715) oraz właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
7. nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2, na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. 2014 r., poz. 196).
W związku z przejęciem przez Miasto Wodzisław Śląski nieruchomości niezamieszkałych określa się nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Nowy wzórpobierz
Termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych określa się do 15 grudnia 2016r.
Deklaracje należy składać do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B, pokój 106 na parterze.
Przypomina się, że deklaracje o której mowa powyżej, należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Warto podkreślić, że nadal istnieje możliwość składania deklaracji w formie elektronicznej.
Warunki i format elektroniczny takiej deklaracji opisany został w uchwale NR XXII/215/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 17 września 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.


TERMINY I FORMA PŁATNOŚCI
Naliczona przez mieszkańca opłata, bez wezwania ze strony Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
powinna zostać wpłacona w terminach:
do 15 kwietnia – za I kwartał
do 15 lipca – za II kwartał
do 15 października – za III kwartał
do 15 grudnia – za IV kwartał
na jeden z kilku niżej podanych sposobów:
– w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4
– na podany Państwu indywidualny nr rachunku bankowego
– elektronicznie na rachunek bankowy Miasta Wodzisławia Śląskiego
Numer konta: 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909
Bank PEKAO SA Oddział Rybnik
Druk płatności powinien zawierać następujące informacje:
Odbiorca: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
Za dodatkową opłatą można dokonywać wpłat w innych placówkach bankowych.
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, złożona deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Informacje na temat płatności oraz deklaracji można uzyskać w Wydziale Podatków pod nr telefonu
32/4590415