UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zaproszenie do złożenia oferty (wymiana skrzynek elektrycznych)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością wymiany skrzynek elektrycznych znajdujących się na płycie Rynku zapraszam do złożenia oferty na wykonanie ww. prac.

1. Zamawiający:

Miasto Wodzisław Śląski

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wymiana skrzynek elektrycznych na płycie Rynku na działce nr 3322/44 zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania ww. prac do dnia 30.11.2020 r.

4. Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:

  • uzupełniony załącznik nr 1 z danymi wykonawcy,

  • kserokopię uprawnień w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi osoby, która przeprowadzać będzie prace budowlane

5. Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi,

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby tut. Urzędu.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wymianę skrzynek elektrycznych na Płycie Rynku w Wodzisławiu Śląskim” należy złożyć do dnia 11.10.2020 r.:

1. pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski.

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta

3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703

4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Projekt budowlany do wglądu dostępny jest w siedzibie tut. Urzędu.

 

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Szczegółowych informacji udziela Patrycja Nielaba tel. (32) 45 90 525

 

II ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Krzyżek

Oferta cenowa

Załącznik nr 2

Projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania