UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Zaproszenie do złożenia oferty dot. wykonania remontu więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

_______________________________________________________________________________________________

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji Miejskich

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

tel.: 032 4590556, 0932 4590549

2. Przedmiot zamówienia :

2.1. Wykonanie remontu więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego – w zakresie określonym w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres rzeczowy zadań wynika
z przedmiaru robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

2.2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania przez strony umowy.

Termin zakończenia przedmiotu umowy 30 maja 2021 r.

3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać.

  • Dane Wykonawcy (nazwę, adres, tel. e-mail)

  • Cenę ofertową

  • Kosztorys ofertowy

     

4. Wynagrodzenie i sposób płatności

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury, która będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

5. Kryteria oceny:

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto.

6. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2020 r. na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta z dopiskiem „oferta na wykonanie remontu więźby dachowej w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”

Adres : Wydział Inwestycji Miejskich, Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa, Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Agata Wencel-Wystyrk tel. nr 0/32 4590556,

 

Załączniki:

Budynek 4

Ekspertyza:

Projekt:

Budynek 4a

Espertyza:

Projekt:

Formularz oferty

Remont więźby dachowej budynku 4 -przedmiar

Remont więźby dachowej budynku 4a - przedmiar

Wzór umowy

Informacja o wyniku postępowania