Zamówienia - Ogłoszenia

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dla zamówienia obejmującego wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą Bolesława Chrobrego boczną, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 4461/321 – arkusz mapy 4, obręb Radlin, z wydzieleniem działki drogowej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.